Blogit

Hauskaa huuliolukua – kokemuksia huulioluvun ryhmäopetusmateriaalista

Hauskaa huuliolukua. Huulioluvun ryhmäopetusmateriaali.

Blogin on kirjoittanut Kuuloliiton asiantuntija Esa Kalela ja puheenjohtaja Jouni Aalto.

Syksyllä 2021 kahdessa Kuuloliiton jäsenyhdistyksessä pilotoitiin uutta huulioluvun ryhmäopetusmateriaalia. Kokemukset materiaalista ja ryhmässä oppimisesta ovat erittäin positiivisia ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Mutta mistä materiaalista on oikeastaan kyse ja mitä huulioluvulla tarkoitetaan?

Huulioluku on puheen sisällön päättelemistä puheen näkyvistä piirteistä kuten huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Päättelyä täydennetään eleiden, ilmeiden, kehonkielen ja tilannevihjeiden perusteella. Huulioluku tukee puheen ymmärtämistä, vaikka ei kuulisikaan puhujan ääntä.

Tilanteesta riippuen huulioluvusta voi olla apua jokaiselle. Hälyisässä ympäristössä, esimerkiksi ravintolassa, jokainen, kuulon määrästä riippumatta, hyötyy ja todennäköisesti myös käyttää huuliolukua. Osa tekee sen täysin tiedostomatta, osa taas hyvinkin tiedostaen ja perusniksit tietäen.

Huonokuuloisilla huulioluku tukee puheen ymmärtämistä. Kuultua informaatiota täydennetään visuaalisella tiedolla. Heille tämä taito on usein toimivan kommunikaation varmistamiseksi yksi tärkeimmistä. Se ei ole paikkasidonnaista, eikä se edellytä vastapuolelta muuta kuin, että puhuu toista kohden. Huuliolukutaidosta hyötyvät ennen kaikkea ne, joilla kuulo on heikentynyt tai sitä ei ole lainkaan.

Huulioluvun opetusta annetaan jonkin verran puheterapeuttien toimesta henkilöille, joiden kuulo on laskenut. Kuuloliiton tai sen jäsenyhdistysten järjestämästä huulioluvun opetuksesta on todennäköisesti aikaa ainakin parikymmentä vuotta. Huulioluvun opetusmateriaali on ollut niin ikään vanhentunutta ja opiskelumahdollisuudet tämän tärkeän taidon suhteen ovat siis olleet jo pidemmän aikaa kovin kehnot.

Huulioluvun opetuksen uusi tuleminen

Noin viitisen vuotta sitten Kuuloliiton liittohallituksen kokouksessa keskusteltiin huulioluvusta. Kuuloliiton nykyinen puheenjohtaja Jouni Aalto totesi, että kuuloyhdistykset tarvitsevat materiaalia huulioluvun opettamiseen.

Ennen uuden Hauskaa huuliolukua -materiaalin tuottamista on selvitetty monta asiaa: muun muassa tutkittu ja analysoitu huuliluvun tilannetta, historiaa, tarvetta ja käytäntöjä. Pari vuotta sitten käynnistettiin varsinainen opetusmateriaalin suunnittelu ja valmistelu.

Keskeisinä toimijoina tässä työssä ovat olleet Kuuloliiton asiantuntija Esa Kalela, huulioluvun tutkimusta tekevä Helsingin yliopiston lehtori Satu Saalasti sekä HUS:n puheterapeutti Kati Pajo. Ville Hyvönen Helsingin Yliopistosta Psykologian ja logopedian osastolta teki aiheesta pro gradu -tutkielman ” Huuliolukutaidon kuntoutus, arviointi ja uuden harjoittelumateriaalin tarve Suomessa” (Satu Saalasti ohjasi), jossa kerättiin taustatietoa tähän hankkeeseen. Juuri valmistunut huulioluvun ryhmäopetusmateriaali on tehty ensisijaisesti kuuloyhdistysten käyttöön, mutta sitä voivat käyttää myös muut huulioluvusta kiinnostuneet ja siitä hyötyvät.

Käyttäjien kokemukset uudesta materiaalista

Materiaalin valmistuttua sen toimivuutta käytännössä päätettiin testata kahdessa yhdistyksessä sekä materiaalin suunnittelijan, Esan, että materiaalin ajatuksellisen ”isän”, Jounin, toimesta. Yhdistyksiksi valikoitui lähinnä kouluttajien sijainnin perusteella Keski-Uudenmaan Kuulo ja Helsingin Kuuloyhdistys. Molemmat yhdistykset lähtivät mielellään ja innolla mukaan. Opetuskertoja oli viisi, noin puolitoista tuntia kerrallaan. Osallistujamäärä vaihteli noin 7-10 välillä.

Osallistujilta kerätyn palautteen perusteella huulioluvun opiskelu koettiin mielekkääksi, antoisaksi ja opettavaiseksi. Molemmissa yhdistyksissä opiskeltiin rennossa ja hauskassa ilmapiirissä. Materiaali koettiin toimivaksi, ja se sopii erittäin hyvin juuri huulioluvun opiskelun aloittamiseen. Osallistujat korostivat huulioluvun oppimisen tärkeyttä ja että ”tämä on taito, jota yhdistysten pitäisi ehdottomasti lähteä opettamaan jäsenistölle”.

Jokainen osallistuja toivoi kuitenkin harjoitusten jatkuvan ja uusia harjoituksia toivottiin lisää. Ennen kaikkea ryhmässä harjoittelu, pari- ja ryhmäharjoitukset, koettiin mukavina ja antoisina. Opiskelijat kokivat omien huuliolukutaitojen kehittyneen. Perusasioiden harjoittelun myötä he osaavat ja tietävät mihin asioihin kiinnittää huomiota, mitä ja miten seurata ihmisten puhetta sekä nonverbaalista viestintää. Opiskelun yhtenä tavoitteena onkin antaa valmiudet itsenäiseen harjoitteluun ja tämä toteutui osallistujien mielestä hyvin.

Ohjaajien kokemukset materiaalista myös hyviä

Molempien kouluttajien, Esan ja Jounin, kokemukset olivat erittäin positiiviset. Opiskelijoita oli hauskaa johdattaa huulioluvun saloihin ja tarjota heille työkaluja omatoimiseen harjoitteluun. Monet antoisat keskustelut avarsivat myös kouluttajien näkemyksiä ja lisäsivät tietämystä huulioluvusta. ”Oli hauskaa huomata, kuinka merkityksellistä on esimerkiksi H-äänteen näkymättömyys huulioluvun onnistumiseen, tai paremminkin sen epäonnistumiseen.” Opetusmateriaali sisälsi kaiken tarvittavan materiaalin ja selkeät ohjeet harjoitusten toteuttamiseksi. Harjoitukset olivat riittävän haastavia, ja niitä pystyy helposti muokkaamaan.

Harjoituskertojen vetäjällä on hyvä olla pedagogista silmää sekä kokemusta. Ohjeet sisältävät kuitenkin monia käytännön vinkkejä, joiden avulla vähemmänkin harjaantunut vetäjä selviytyy tehtävästään. Sekä Esan että Jounin mielestä tunnelma harjoituskerroilla oli erittäin hyvä ja osallistujat olivat innokkaita jokaisella kerralla.

”On aina mukava kouluttaa opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita ja heistä näkee, että he ovat tulleet oppimaan uutta.” Opetuskertojen aikana opimme yhdessä opiskelijoiden kanssa muun muassa sen, että ihminen ”puhuu” koko kehollaan ja näin huulioluku on myös kehonkielen lukemista.

Esimerkiksi kokeneet tv-toimittaja nojautuu kysymystä esittäessään hieman eteenpäin haastateltavaa kohti ja kasvojen ilme (kulmakarvat nousevat) muuttuu kysyväksi. Pieniä asioita, mutta kertoo siitä, että nyt on tulossa kysymys. Iloksemme huomasimme myös, että moni alkoi kiinnittää huomiota omaan huulioonsa, joka puolestaan edesauttoi muita hänen huulionsa lukemiseen.

Huulioluvun ryhmäopetusmateriaali ”Hauskaa huuliolukua” tulee piakkoin yhdistysten tilattavaksi. Järjestämme myös yhdistysten huulioluvun ryhmäopetuksen vetäjille koulutusta, sekä etänä että ihan livenä.

Sitä ennen viestimme teille rakkaat lukijat: ”Kiinnittäkää huomiota, miten ihmiset puhuvat, miten he artikuloivat, miten selkeältä heidän puheensa kuulostaa, mutta myös miltä se näyttää? Minkälainen kehonkieli heillä on, tukeeko se puhetta vai ei? Muun muassa tällaisia asioita pohditaan huulio-harjoitustusten lisäksi ryhmäopetuksissa.” Tavataan ja tarkkaillaan toisiamme!

Vuoden ensimmäisessä Kuuloviestissä on lisää huulioasiaa. Lehti ilmestyy 23.2.2022.