Apurahat

Apurahat vuosille 2023 – 2024

Kuuloliitto ry julistaa haettaviksi apurahoja vuosille 2023 – 2024 opintomatkojen, opiskelun sekä tutkimustyön tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu:

 • kuulovammaisille opiskelijoille sekä
 • kuulovammaisten lasten hyväksi työskenteleville ja
 • kuulovammaisia lapsia koskevan tutkimustyön tukemiseksi.

Avustettavan opinnäytetyön tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoon liittyvä pro gradu tai diplomityö.

Tutkimushankkeelta edellytetään lisensiaatti- tai väitöskirjatason tutkimusta tai muuta tieteelliset kriteerit täyttävää laajaa tutkimusta tai selvitystä.

Apurahaa haetaan oheisella lomakkeella: Apurahahakemuslomake >

Hakemukset tulee toimittaa 30.11.2023 mennessä postitse osoitteeseen:

Kuuloliitto ry
Ilkantie 4
00400 Helsinki

HUOM! Hakemukset skannataan, joten materiaalia ei tule nitoa yhteen. Muistahan allekirjoittaa hakemuksen.

Kuuloliiton hallinnoimat rahastot

Yrjö Meurmanin rahasto
Rahaston tarkoituksena on tukea huonokuuloisten ja kuurojen pikkulasten kuntouttamista ja tätä alaa koskevaa tutkimustyötä.

Naimi Päiwiön rahasto
Rahaston tarkoituksena on huonokuuloisten nuorten opintojen tukeminen.

Urpo Siiralan rahasto
Rahaston tarkoituksena on ohjata avustuksia huonokuuloisten hyväksi tehtävään työhön liittohallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.

Artturi Vuorimaan rahasto
Rahaston tarkoituksena on huonokuuloisten ja kuurojen lasten auttaminen myöntämällä apurahoja heille itselleen, heidän vanhemmilleen tai heidän hyväkseen työskenteleville.

Lahja ja Esa Raiskilan rahasto
Rahaston tarkoituksena on ammatti- tai korkeakoulussa opiskelevien kuulovammaisten avustaminen.

Hakemusta ei tarvitse erikseen suunnata tietylle rahastolle.

Yleiset ohjeet

Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella. Alle 18-vuotias hakija tarvitsee huoltajan allekirjoituksen hakemukseen.

Avustuslajeja ovat matka-apuraha, stipendi, tutkimusapuraha ja toiminta-avustus

Avustustoiminnan tavoitteena on tukea kuulovammaisalan tutkimus- ja kehittämistyötä sekä kuulovammaisten kuntoutus- ja opiskelumahdollisuuksia. Hakemuksesta tulee ilmetä, onko hakija huonokuuloinen tai kuuro, sekä millä tavoin avustus muuten tukee avustustoiminnan tavoitteita tai apurahoja jakavien rahastojen tarkoitusta.

Kuuloliitto ei myönnä avustusta hankintoihin tai palveluihin, joiden kustantaminen kuuluu julkisen palvelujärjestelmän vastuulle (esim. henkilökohtaiset apuvälineet). Pääsääntöisesti Kuuloliitto ei myöskään myönnä apurahoja Kuuloliiton omaan toimintaan osallistumiseksi. Tutkimushankkeista tuetaan ensisijaisesti kuulovammaisia ja kuulovammaisuutta käsitteleviä tutkimuksia.

Hakijana voi olla myös rekisteröity yhteisö. Rahastoista myönnetään avustusta samalle henkilölle tai yhteisölle enintään kaksi kertaa.

Matka-apuraha

Rahastoista voidaan myöntää avustusta opintomatkojen kustannusten kattamiseen. Myönnettävä matka-apuraha voi olla suuruudeltaan 100-1000 euroa, yleisesti kuitenkin enintään 250 euroa.

Apurahahakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

 • Arvio kustannuksista, joita apurahalla tullaan kattamaan
 • Opintomatkaan liittyvä ohjelma ja/tai kutsu

Stipendi

Rahastoista voidaan myöntää avustusta huonokuuloisen tai kuuron opiskelijan opintojen tukemiseen. Opintojen tukemiseen tarkoitettu stipendi on yleensä suuruudeltaan 250-300 euroa.

Apurahahakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

 • Läsnäolotodistus tai muu vastaava todistus opiskelupaikasta tai opinto-oikeudesta

Avustettava opinnäytetyö (tutkimusapuraha)

Avustettavat opinnäytetyöt ovat vähintään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoon liittyvä pro gradu tai diplomityö. Avustussumma ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä on suuruudeltaan enintään 500 euroa ja ylemmän korkeakoulun opinnäytetyöstä enintään 1000 euroa.

Opinnäytetyön valmistuttua on siitä toimitettava Kuuloliittoon vähintään yksi kappale.

Apurahahakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

 • Läsnäolotodistus tai muu vastaava todistus opiskelupaikasta tai opinto-oikeudesta
 • Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
 • Opinnäytetyön ohjaajan suositus

Tutkimus (tutkimusapuraha)

Tutkimushankkeelta edellytetään lisensiaatti- tai väitöskirjatason tutkimusta tai muuta tieteelliset kriteerit täyttävää laajaa tutkimusta tai selvitystä. Avustussumma tutkimustyön tukemiseen on enintään 5000 euroa.

Tutkimuksen valmistuttua on siitä toimitettava Kuuloliittoon painettu julkaisu sekä aihetta käsittelevä artikkeli.

Apurahahakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

 • Asianmukainen tutkimussuunnitelma
 • Tutkimuksen ohjaajan suositus

Toiminta-avustus

Toiminta-avustukselta edellytetään, että avustettava toiminta tai hanke liittyy kuulovammaisalaan ja sen katsotaan merkittävästi edistävän huonokuuloisten asiaa tai kuulovammaisalaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Toiminnalle myönnettävälle avustukselle ei ole asetettu ylärajaa, mutta hakemuksesta tulee käydä ilmi, millä lailla avustettava kohde vastaa toiminta-avustukselta vaadittuja edellytyksiä.

Mitä suurempaa toiminta-avustusta haetaan, sitä suurempi arvo on toimitettavien suunnitelmien ja laskelmien sisällöillä, joilla pyritään osoittamaan, että hanke on toteuttamiskelpoinen ja vaadittujen edellytysten mukainen.

Apurahahakemuksen mukana toimitettavat liitteet:

 • Asianmukainen kuvaus avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta
 • Suunnitelmat hankkeet toteuttamisesta
 • Laskelmat hankkeen kustannuksista ja niiden rahoituksesta