Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot avautuvat pdf-muodossa.

Kuuloliiton lausunnot vuonna 2024

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulain soveltamisalasta 05/2024

Lausunto parlamentaariselle työryhmälle äänestyspaikkojen ja valtuustosalien esteettömyydestä 042024

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle digipalveluiden saavutettavuudesta 032024

Lausunto Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle toimintaohjelmaluonnoksesta toimintakaudelle 2023–2027 022024 

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta 012024

Kuuloliiton lausunnot vuonna 2023

Lausunto vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta 112023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle iäkkäiden laatusuosituksesta 112023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle asiakasmaksuasetuksesta 102023

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle esteettömyystietopalvelusta 102023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle indeksikorotusten jäädyttämisestä 092023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle kuntoutusrahaetuuksista 092023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hoitotakuusta 092023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysturvalainsäädännön muutoksista 092023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle järjestöjen rahoitusasetuksesta 092023

Lausunto Traficomille rautateiden henkilöliikennepalveluista 092023

Lausunto Traficomille linja-autoterminaalien avustuspalveluista 092023

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikenteen esteettömyysvisiosta 082023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä 082023

Lausunto Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmisteluun 052023

Kuuloliiton lausunnot vuonna 2022

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta 112022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta 042022

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta 032022

Vuonna 2021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle monikanarahoituksen purkamiseen liittyen 082021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaalihuoltolakia ja vanhuspalvelulakia 082021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle HE laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta 082021

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yleispalveluasetuksesta 082021

Lausunto sisäministeriölle Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta 062021

Lausunto Traficomille Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyden valvontamallista 052021

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta 052021

Vuonna 2020

Kuuloliiton lausunto valtioneuvoston asetuksesta televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi 12112020

Kuuloliiton lausunto sote-maakuntien perustamisesta 25092020

Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä Yleisradiosta annetun lain muuttamisesta 31082020

Kuuloliitto ja Kuurojen liitto lausunto kansalaisuuslain muutostarpeista 21082020

Kuuloliiton lausunto STM iäkkäiden laatusuositus 26062020

Kuuloliiton lausunto LVM Digiloikka koronakriisin jälkeen 22062020

Kuuloliiton lausunto LVM Yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat 15062020

Kuuloliiton lausunto OKM oppivelvollisuusiän pidentäminen 15062020

Yhteislausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi 14062020

Kuuloliiton lausunto televiso- ja radiotoimintaa koskevan asetuksen muuttamisesta 17042020

Kuuloliiton lausunto STM asiakasmaksulaki 01042020

Kuuloliiton lausunto STM päivystysapupalvelu 28022020

Kuuloliiton lausunto LVM taksisääntelyntoimivuus 21022020

Kuuloliiton lausunto sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta 16012020

Vuonna 2019

Lausunto harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019-2023  > 24.5.2019

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa 6.3.2019

Kannanotto sähköisen viestinnän lainsäädännön kehittämis- ja muutostarpeista, LVM 1.3.2019

Vuonna 2018

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 14.9.2018

Lausunto asiakassetelin asiakirjamallista 15.6.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalleista 3.5.2018

Kuuloliiton lausunto asetusluonnosmuutoksesta televisio- ja radiotoiminnassa > 8.3.2018

Kuuloliiton lausunto verkkoviestinnän ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta > 28.2.2018

Vuonna 2017

Kuuloliiton lausunto valinnanvapaudesta 15.12.2017

Kuuloliiton lausunto kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta > 8.12.2017

Kuuloliiton lausunto hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaaresta > 8.11.2017

Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä elokuvakulttuurin rahoitukseen liittyen >  3.11.2017

Kuuloliiton kannanotto Kelan tulkkauspalveluja koskevaan hankintaan > 22.09.2017

Kuuloliiton lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemista koskevasta asetusluonnoksesta 21.8.2017

Kuuloliton lausunto keskittämisasetusluonnoksesta 13.6.2017

Kuuloliiton lausunto tietoyhteiskuntakaaren muutosehdotuksesta 2.6.2017

Kuuloliiton lausunto kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuskäytännöstä 31.5.2017

Kuuloliiton kannanotto tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kirjoitustulkkauksen luovuttamiseen asiakkaalle 1.5.2017

Kuuloliiton lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021) 11.4.2017

Kuuloliiton lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisista luovutusperusteista 10.4.2017

Kuuloliiton lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 28.3.2017

Kuuloliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta laista 27.3.2017

Kuuloliiton ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin 10.3.2017

Vuonna 2016

Kuuloliiton lausunto SOTE-järjestämislaista 08.11.2016

Kuuloliiton lausunto hoidon saatavuudesta 30.8.2016

Kuuloliiton lausunto esteettömyysasetuksesta 11.8.2016

Kuuloliiton lausunto luonnoksesta liikennekaareksi 23.5.2016

Kuuloliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta 17.5.2016

Kuuloliiton lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta 12.4.2016

Kuuloliiton lausunto televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arvomuistiosta 31.3.2016

Kuuloliiton lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tehtävänantoon liittyen 22.3.2016

Kuuloliiton lausunto valtiovarainministeriön perusmuistiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä koskien 16.3.2016