Lausunnot ja kannanotot

17.4.2020

Lausunto televiso- ja radiotoimintaa koskevan asetuksen muuttamisesta

16.1.2020

Lausunto sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta

Kuuloliitto antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta. Uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Laki sääntelee muun muassa kotimaisten tv-ohjelmien tekstitystä. Kuuloliiton lausunnossa ehdotettiin muun muassa, että tekstittämisvelvoite laajennetaan ehdotuksessa olevien kanavien lisäksi myös muille merkittäville tv-kanaville ja suoratoistopalveluille, kuten MTV:n rinnakkaiskanaville SUB- ja AVA-kanaville sekä Nelosen rinnakkaiskanaville LIV- tai JIM-kanaville.

Lausunto sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta

24.5.2019

Lausunto harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019-2023

Kuuloliitto antoi lausunnon STM:n uudistetusta Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta vuosille 2019-2023. Ohjelmassa nostettiin keskeisiksi teemoiksi harvinaissairaiden osallisuuden vahvistaminen, osaamisen lisääminen sekä hoidon ja palveluiden koordinaation merkitys. Kuuloliitto kannatti kyseisten teemojen nostamista uudistetun ohjelman painopisteiksi. Kuuloliitto piti hyvänä, että harvinaisryhmiin kuuluvien osallisuus, kokemustieto ja potilasjärjestöjen merkitys oli tuotu ohjelmassa näkyvästi esille. Eurooppalaisiin osaamiskeskusverkostoihin (ERN) kuuluvia osaamiskeskuksia perustetaan myös Suomeen. Kuuloliiton lausunnossa korostettiin, että osaamiskeskuksia tulee olla kaikkien sairaus- ja vammaryhmien saatavilla, myös harvinaisiin kuulovammaryhmiin erikoistuneita keskuksia. Mahdollisuus päästä eurooppalaisten osaamiskeskusten tietotaidon piiriin tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla.

Lausunto harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2019-2023  >

6.3.2019

Lausunto Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa
määräysluonnokseen

Kuuloliitto antoi lausunnon Opetushallitukselle Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa –määräysluonnoksesta. Kuuloliitto kannattaa määräysluonnoksessa olevia vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita. Kuuloliitto korostaa, että kaikilla eriasteisesti kuulovammaisilla kokelailla tulee olla mahdollisuus suorittaa ääniaineistoltaan rajoitettu koe. Kuuloliitto on huolissaan kuulovammaisten ylioppilaskokelaiden tilanteesta digitaalisen ylioppilastutkinnon myötä lisääntyneiden ääniaineistojen takia. Ääniaineistojen lisääntynyt käyttö tekee pahimmassa tapauksessa kuulovammaisista oppilaista eriarvoisia ylioppilaskokeen suorittamisessa kuuleviin kokelaisiin verrattuna. Ylioppilastutkinnon tulee mitata kuulovammaisen oppilaan osaamista oppiaineessa, eikä hänen kuulonsa tilannetta.

Kuuloliitto esittää, että muissa kuin vieraiden kielten kokeissa olevat ääniaineistot tulee lähtökohtaisesti tekstittää. Videoiden tekstityksestä ei koidu kenellekään kokelaalle lisähyötyä, mutta tekstityksen avulla varmistetaan se, että myös kuulovammaiset oppilaat saavat niissä esitetystä puheesta selvää. Lisäksi Kuuloliitto ehdottaa, että kuulovammaisella kokelaalla tulee aina olla mahdollisuus tuoda digitaaliseen kokeeseen omat kuulokkeensa, jotka sopivat yhteen hänen käyttämänsä yksilöllisen kuulemisen apuvälineen kanssa.

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

1.3.2019

Kannanotto sähköisen viestinnän lainsäädännön kehittämis- ja muutostarpeesta

Kuuloliitto otti kantaa televisioyhtiöiden kotimaisten ohjelmien tekstitykseen ja tekstityksen kehittämistarpeisiin.  Liiton mukaan kotimaisten ohjelmien tekstittämisvelvoite tulee laajentaa vapaasti saatavien tv-kanavien suoratoistopalveluihin (Yle Areena, Ruutu, MTV-Katsomo) sekä myös muille merkittäville tv-kanaville ja suoratoistopalveluille.

Kuuloliitto on myös huolissaan automaattisen tekstityksen käytöstä laadun kustannuksella.  Tekstityksen laatuvaatimukset tulisi kirjata lakiin.

Kannanotto sähköisen viestinnän lainsäädännön kehittämis- ja muutostarpeista, LVM

14.9.2018

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Kuuloliitto kannattaa uuden asiakasmaksulain luomista ja sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. Kuuloliitto esittää kuitenkin, että lain perusteluissa tulee määritellä tarkemmin, mitä luetaan kuuluvaksi apuvälinepalveluihin. Kuuloliitto esittää, että apuvälinepalveluihin tulee lukea itse apuvälineen lisäksi, myös sen sovittaminen, säätäminen, huoltaminen, korjaaminen sekä apuvälineen käytön kannalta välttämättömät tarvikkeet, kuten paristot ja akut. Tällä hetkellä kuulemisen apuvälineiden käytön kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankinta ja niistä johtuvat kulut ovat yli 18-vuotiaiden asiakkaiden osalta heidän omalla vastuulla ja se tuottaa osalle kuulemisen apuvälineen käyttäjistä merkittävää taloudellista rasitetta.

Kuuloliitto on huolissaan uuden asiakasmaksulain pykälästä 52, joka koskee apuvälineen käyttäjän velvollisuutta korvata hävinnyt, vahingoittunut tai palauttamatta jäänyt apuväline. Kuuloliitto näkee, että pykälä tuo suuren taloudellisen riskin kuulemisen apuvälineiden käyttäjille ja pykälä on siihen nähden liian väljästi kirjoitettu ja vaatii tarkentamista. Kuuloliitto esittää, että pykälään ja sen perusteluihin on tarkemmin määriteltävä, minkälaisia apuvälineiden rikkoutumistilanteita voitaisiin pitää ilmeisenä huolimattomuutena ja minkälainen apuvälinettä käyttävän asiakkaan oikeusturva tällaisissa tapauksissa on. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että pykälä 52 on ristiriidassa uuden asiakasmaksulain maksujen kohtuullisuutta korostavan periaatteen kanssa. Apuvälineen korvausvelvollisuudesta ei saa syntyä tilanteita, jossa apuvälineen käyttäjä joutuu korvausmaksun takia suuriin taloudellisiin vaikeuksiin tai jopa ulosottoon. Kuuloliiton mielestä myös pykälään 52 tulee lisätä kohtuullistamislauseke, jolloin maksua apuvälineen rikkoutumisesta ei perittäisi tilanteissa, joissa se olisi asiakkaan taloudellisen tilanteen kannalta kohtuutonta.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

15.6.2018

Lausunto asiakassetelin asiakirjamallista

Kuuloliitto ry kannattaa, että myös asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista luodaan asiakirjamallit maakuntien työn tueksi. Näin tuetaan yhtenäisten käytäntöjen syntymistä eri maakunnissa, kun valinnanvapautta sote-palveluissa lisätään ja sopimuksia maakunnan ja palveluntuottajien välille luodaan. Kuuloliitto näkee, että asiakasetelin tosiasiallisiin käyttömahdollisuuksiin vaikuttavat olennaisesti asiakasetelin arvo, ja se, että tarpeenarviointi asiakasseteliä käytettäessä tehdään huolella.

Kuuloliitto ry on huolissaan siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osalta asiakasseteliä koskeva asiakirjamalli jää vielä liian epämääräiseksi, kun asiakirjamallissa kirjoitetaan niin sanotuista omin rahoin maksettavista lisäpalveluista. Asiakirjamalliin tulee kirjoittaa auki, että asiakasetelin arvon tulee kattaa apuvälinepalveluissa yksilöllisiä tarpeita vastaava apuväline, ja mahdolliset lisäpalvelut apuvälineessä ovat tämän lisäksi jotain ylimääräistä. Kuuloliitto ry esittää, että kuulokojeiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että asiakasetelin arvon tulee kattaa teknisiltä ominaisuuksiltaan yksilöllisiä tarpeita vastaava kuulokoje, jolloin mahdollisia omin rahoin rahoitettavia lisäpalveluja kuulokojeiden osalta voivat olla kuulokojeen ulkonäköön liittyvät ominaisuudet.

Lausunto asiakassetelin asiakirjamallista

3.5.2018

Asiakirjamalli-lausunto

Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveyskeskuksien asiakirjamallien luomista maakuntien työn tueksi, kun sopimuksia maakuntien ja suoran valinnan palveluntuottajien välille luodaan. Asiakirjamallit tukevat yhtenäisten valinnanvapauteen liittyvien käytäntöjen syntymistä maakunnissa. Kuuloliitto esittää kuitenkin huolensa siitä, että väestötasolla yleinen huonokuuloisuus ja siihen liittyvät palvelutarpeet jäävät asiakirjamalleissa näkymättömiksi. Kuuloliitto esittää, että asiakirjamalleihin lisätään maininta huonokuuloisuudesta ja sen tutkimiseen sosiaali- ja terveyskeskuksissa liittyvistä ehdoista ja hyvistä käytännöistä. Asiakirjamalleissa ei Kuuloliiton mielestä voi vedota pelkästään Käypä hoito –suosituksiin ja palveluvalikoimaneuvoston linjauksiin, vaan malleihin on lisättävä myös Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet –suositus (STM 2010), joka sisältää suosituksen kuulokojekuntoutuksesta. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että asiakirjamalleissa olisi tarkennettava, mitä maksullisilla niin sanotuilla lisäpalveluilla todellisuudessa tarkoitetaan. Lausunnolla olleissa asiakirjamalliluonnoksissa lisäpalvelut on määritelty niin epämääräisesti, ettei niiden avulla kykene ohjaamaan riittävästi palveluntuottajia sen suhteen, mitä lisäpalveluja heillä on sote-keskusten asiakkaille mahdollista myydä.

Lausunto Sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalleista

8.3.2018

Lausunto tekstityspalveluista

Kuuloliitto pitää valtioneuvoston asetusluonnosmuutosta televisio ja -radiotoiminnasta osittain hyvänä. Kaupallisten kanavien osalta tekstitysvelvollisuus tulee nousemaan uuden ehdotetun lain mukaan 50 prosentista 75 prosenttiin. Velvoite koskettaa kaikkia tv-ohjelmia, vaikkakaan ei suoria musiikki- ja urheiluohjelmia. Kuuloliitto ehdottaakin, että ennen kuin tekstitys voidaan tuottaa täysin puheentunnistustekniikalla, suorissa lähetyksissä tekstitys toteutettaisiin siirtymäaikana kirjoitustulkkauksella. Kuuloliiton ehdotuksena on myös, että suorien tv-ohjelmien tekstitettävien uusintojen viiveaika olisi kaksiportainen: tv-kanavien osalta 24 tuntia ja tilauspalveluohjelmien (esim. Yle Areena, Katsomo, tai Ruutu) kohdalla 5-10 tuntia, riippuen ohjelmasisällöstä. Lisäksi Kuuloliitto ehdottaa, että tilauspalveluohjelmien tekstitysvelvoite koskettaa kaikkia tv:ssä alun perin lähetettyjä ohjelmia ja vain tilauspalveluohjelma-alustalla lähetettyjä ohjelmia.

Kuuloliiton lausunto asetusluonnosmuutoksesta televisio- ja radiotoiminnassa >

28.2.2018

Lausunto verkkoviestinnän ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

EU:n verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusdirektiiviä valmistellaan parasta aikaa Suomessa. Kuuloliitto pitää lakialoitetta myönteisenä ja tervetulleena uudistuksena. Kuuloliitto esittää lausunnossaan, että suorat verkkolähetykset tulee olla tekstitettyjä. Tätä edellyttävät jo nykyiset kansainväliset saavutettavuusvaatimukset. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että verkkosivustoilla olevat mediatallenteet tulee tekstittää lyhyemmässä ajassa kuin ehdotettu 14 vuorokautta.

Kuuloliiton lausunto verkkoviestinnän ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta >

15.12.2017

Lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuuloliitto on huolissaan, että uusin valinnanvapauslakiesitys tulee lisäämään eriarvoisuutta sote-palvelujen asiakkaiden välillä. Esimerkiksi asiakasseteliin liitetyt itse maksettavat lisäpalvelut asettavat kuulovammaiset asiakkaat epäyhdenvertaiseen asemaan asiakassetelin käyttömahdollisuuksissa. Kuuloliitto esittää, että asiakasseteliä ei pidä käyttää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluissa ellei sen arvo kata asiakkaan tarvitsemaa yksilöllistä apuvälinettä. Ylipäätään Kuuloliitto esittää, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden asema jää valinnanvapausesityksessä epäselväksi ja vaatii vielä jatkotyöstöä.

Kuulovamma ja ikäkuulo on tunnistettava jatkossa paremmin myös valinnanvapauden piiriin kuuluvissa sote-keskuksissa. Kuuloliitto suhtautuu myönteisesti lääketieteen erikoisalojen, kuten korvatautien/audiologian, jalkautumiseen sote-keskukseen sellaisissa maakunnissa, joissa se on maakunnan väestön tarpeet huomioiden tarpeellista. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että asiakassetelipykälä (24§) on muotoiltava uudelleen, koska se on tällaisenaan kirjoitettu aivan liian laajaksi ja uhkaa romuttaa suomalaisen terveydenhuollon toimivan pilarin, erikoissairaanhoidon, sekä kasvattaa yhteiskunnan maksamia kuluja.

Kuuloliiton lausunto valinnanvapaudesta

8.12.2017

Lausunto Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Kuuloliitto on huolissaan KELA:n järjestämän aikuisille kuulovammaisille suunnatun kuntoutuksen tulevaisuudesta. Kuuloliitto esittää, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksiin on lisättävä kohderyhmäksi myös aikuiset kuulovammaiset kuntoutujat. Lisäksi liitto esittää, että palvelukuvaukseen on lisättävä kuvaus aikuisten kuulovammaisten kuntoutuksen keskeisistä teemoista, kuntoutuksen työryhmästä ja sen avainhenkilöistä sekä palveluntuottajan vaatimuksista. KELAn tulisi jatkossa hankkia kuulovammaisten kuntoutuspalveluja vain suorahankintamenetelmää käyttämällä.

Kuuloliiton lausunto kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta >

8.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 

Kuuloliitto kannattaa hallituksen muutosesitystä ja pyytää joitakin täsmennyksiä sekä musiikkiesitysten ja urheiluohjelmien tekstittämistä.  Kuuloliitto myös korostaa, että tekstitettyjen tv-ohjelmien pitää näkyä sekä antenni. että kaapelijakelussa.

Kuuloliiton lausunto hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaaresta >

3.11.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
Lausunnossaan Kuuloliitto mm. esittää, että kotimaisen elokuvien tuotantotukeen pitäisi sisällyttää myös saavutettavuuspalvelut kuten kuvailutulkkaus ja tekstitys.

Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä elokuvakulttuurin rahoitukseen liittyen > 

Kannanotto Kelan tulkkauspalveluja koskevaan hankintaan
Kansaneläkelaitos sai tällä viikolla päätökseen tulkkauspalvelun hankinnan vuosille 2018–2019. Palvelun tarjoajiksi hyväksyttiin noin 650 tulkkia, joista kirjoitustulkkeja on vain 40. Kuuloliitto on tyrmistynyt hankinnan lopputuloksesta. Kirjoitustulkkien vähentäminen uhkaa tulkinkäyttäjien perusoikeuksia.

Kuuloliiton kannanotto Kelan tulkkauspalveluja koskevaan hankintaan >

21.8.2017
Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemista koskevasta asetusluonnoksesta
Kuuloliitto pitää erittäin myönteisenä, että kaupallisten kanavien uutis- ja ajankohtaistoimintaa halutaan kannustaa. Tuki tultaisiin kohdentamaan yleisen edun kanaville, joiden yhtenä velvoitteena on liittää lähetyksiinsä ääni- ja tekstityspalvelut. Lausunnossaan liitto toivookin, että myönnettävä tuki kannustaisi kaupallisia kanavia tekstittämään uutis- ja ajankohtaisohjelmiaan.

Kuuloliiton lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemista koskevasta asetusluonnoksesta

13.6.2017
Lausunto keskittämisasetuksesta erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevassa asetusluonnoksessa
Kuuloliitto kannattaa ehdotusta siitä, että sellaiset vaativat leikkaukset, hoidot ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 50 kappaletta vuodessa, kootaan vähempään kuin viiteen yliopistolliseen keskussairaalaan. Ehdotukseen liittyen Kuuloliitto esittää, että myös Vestibulaarischwannooman (akustikusneurinooman) leikkaushoito keskitetään yhteen (tai
korkeintaan kahteen) yliopistolliseen keskussairaalaan.

Kuuloliton lausunto keskittämisasetusluonnoksesta

2.6.2017
Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muutosehdotuksesta
Kuuloliiton lausunto tietoyhteiskuntakaaren muutosehdotuksesta

31.5.2017
Lausunto kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuskäytännöstä
Kuuloliitto painottaa ennaltaehkäisyn ja varhaisen kuntoutuksen – sopeutumisvalmennyksen ja yksilöllisten kuntoutusjaksojen – merkitystä syrjäytymistä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Lisäksi Kuuloliitto korostaa, ettei vamman perusteella voi sulkea automaattisesti pois tiettyjä ammatteja nuorelta, jolla on kuulovamma, eikä nuorta pidä ohjata ammattiin, josta hän ei ole kiinnostunut.

Kuuloliiton lausunto kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuskäytännöstä

1.5.2017
Kannanotto tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kirjoitustulkkauksen luovuttamiseen asiakkaalle
Kuuloliiton kannanotto tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kirjoitustulkkauksen luovuttamiseen asiakkaalle

11.4.2017
Lausunto LVM:n toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021) 
Kuuloliiton lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021)

10.4.2017
Lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisista luovutusperusteista
Kuuloliiton lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisista luovutusperusteista

28.3.2017
Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
Kuuloliiton lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

27.3.2017
Lausunto asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta laista
Kuuloliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta laista

10.3.2017
Ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin
Kuuloliiton ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin

08.11.2016
Kuuloliiton lausunto SOTE- järjestämislaista
Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille sekä valtion vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoituksesta. SOTE- uudistuksella on kyettävä turvaamaan kuulovammaisten henkilöiden yhdenvertainen hoitoon ja palveluihin pääsy. Kuulonkuntoutukseen tulee panostaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja SOTE-palvelujen rahoituksen määräytymisessä on otettava huomioon myös väestötasolla yleinen, mutta alitunnistettu ja alihoidettu kansantauti, ikäkuulo. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain käsite ”objektiivinen palveluntarve” on ongelmallinen ja palvelutarvetta arvioidessa tulee aina ottaa huomioon myös henkilön kokema subjektiivinen tarve. Lisäksi Kuuloliitto ry esittää, että SOTE- järjestämislakiin kirjataan velvollisuus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut esteettömästi ja saavutettavasti.

Kuuloliitto ry kannattaa esityksessä olevien erilaisten demokraattisten keinojen ottamista kattavasti käyttöön kaikissa maakunnissa. Lisäksi maakunnan asukkaita osallistavat menetelmät on toteutettava esteettömästi ja saavutettavasti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja paikallisyhdistykset tulee nähdä kumppaneina, joiden avulla sote-uudistuksen tavoitteita voidaan saavuttaa. Uudistuksessa on kyettävä myös turvaamaan paikallisyhdistysten hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn toimintaedellytysten jatkuminen.

Kuuloliiton lausunto SOTE-järjestämislaista

30.8.2016
Kuuloliitto otti kantaa hoidon saatavuutta käsittelevän työryhmän muistioon

Kuuloliitto kannattaa hoidon saatavuuden kehittämistä ja hoitoon pääsyn aikarajojen selkeää määrittämistä. Potilaiden oikeusturvan kannalta hoitoon pääsyn aikarajat ovat tärkeitä ja ne ovat lyhentäneet kuulonkuntoutukseen pääsyä. Liitto kannattaa mallihoitosuunnitelmien luomista yleisimmistä terveysongelmista ja hoitosuunnitelmien systemaattista käyttöönottoa. Potilailla tulee olla aktiivinen rooli hoitosuunnitelmansa luomisessa. Lausunnossaan liitto esittää huolen siitä, miten hoidon saatavuuden uudistuksessa turvataan eri-ikäisten potilaiden oikeus saada yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa hoitoa.

Kuuloliiton lausunto hoidon saatavuudesta

11.8.2016
Lausunto esteettömyysasetuksesta

Lausunnossaan Kuuloliitto mm. ehdottaa, että yleisön palvelutilan palvelu- ja neuvontapisteet on varustettava palvelupistesilmukalla tai vastaavalla äänensiirtojärjestelmällä. Asetusluonnoksessa vaatimus huonokuuloisille tarkoitetusta äänensiirtojärjestelmästä kohdistuisi vain niihin kokoontumistiloihin ja yleisön palvelutiloihin, joissa on kiinteä äänentoistojärjestelmä.

Kuuloliiton lausunto esteettömyysasetuksesta

23.5.2016
Lausunto liikennekaari-luonnoksesta

Kuuloliiton mielestä vammaisten asiakkaiden tarpeita ei ole riittävästi otettu huomioon liikennekaari -luonnoksessa. Varsinkin taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset ja velvollisuudet jäävät lakiesityksessä vähäisiksi. Liitto esittää, että liikennekaareen lisätään nykyisenkaltaiset taksinkuljettajia välittömästi koskevat säännökset vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimisesta.

Kuuloliiton lausunto luonnoksesta liikennekaareksi

17.5.2016
Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttaminen

Kuuloliitto kannattaa julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamista. On tärkeää, että yhteispalvelulla osaltaan turvataan viranomaisasiointi myös niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia tai haluja hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palvelujen kautta. Yhteispalvelupisteiden olemassaololla ei saa kuitenkaan perustella toimivaltaisten viranomaisten omien toimipisteiden kohtuutonta alasajoa. Erityisesti korostamme kuulovammaisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamiseen liittyvän tietämyksen ja koulutuksen tärkeyttä asiakaspalvelutyössä sekä tilojen esteettömyyttä. Esitämme, että huomiota kiinnitettäisiin myös julkisten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviin sekä viittomakielen asemaan.

Kuuloliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

12.4.2016
Rahapelitoimintojen yhdistäminen

Kuuloliitto kannattaa rahapelitoiminnan siirtämistä yhden yhtiön alle, yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämistä ja vahvistamista sekä tuottojen käyttämistä edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että tuottojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako turvataan myös jatkossa.

Kuuloliiton lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta

31.3.2016
Ministeriö ehdottaa siirtovelvoitteen poistamista – miten käy tekstitysvelvoitteen?

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että yleisen edun kanavia koskevaa siirtovelvoitetta ei enää jatkettaisi määräajan päättyessä vuoden 2016 lopussa. Ehdotuksella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia kotimaisten televisio-ohjelmien tekstitysten jatkumiseen kaupallisilla kanavilla. Tästä syystä ministeriö ehdottaakin, että kuulovammaisten henkilöiden oikeus vastaanottaa kotimaisia ohjelmia turvattaisiin jatkossa muulla tavoin kuin siirtovelvoitteella. Kuuloliitto kannattaa lausunnossaan ministeriön ehdotusta, mikäli Suomessa ei enää ensi vuonna tulisi olemaan varteenotettavia kaupallisia yleisen edun kanavia, joilla jo nykyisen lainsäädännön mukaan on tekstitysvelvoitteita. Yleisen edun kanavien ohjelmistotoimilupa haku päättyy 18.4.2016.

Kuuloliiton lausunto televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arvomuistiosta

22.3.2016
Ylen julkisen palvelun tehtävä

Toimme muun ohella lausunnossamme esille, että jatkossakin Ylen julkisen palvelun tehtävässä tulisi korostua tarjonnan monipuolisuus, kattavuus, jokaiselle tarkoitetut palvelut, mukaan lukien vähemmistö- ja erityisryhmien ohjelmatarjonta, sekä palveluihin tarjottavat oheis- ja lisäpalvelut, kuten kotimaisten ohjelmien televisiotekstitys.

Kuuloliiton lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tehtävänantoon liittyen

16.3.2016
Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus

Kuuloliitto puolsi lausunnossaan valtiovarainministeriön perusmuistiossa esitettyä Suomen kantaa koskien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä.

Kuuloliiton lausunto valtiovarainministeriön perusmuistiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä koskien