Hallinto

Kuuloliiton organisaatio

Kuuloliittoon kuuluu kaiken kaikkiaan 81 paikallista kuuloyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä: Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on noin 16 200. Kuuloliitolla on kahdeksan aluetoimistoa ja keskustoimisto Valkeassa talossa Helsingissä. Työntekijöitä on 29.

Kuuloliiton säännöt >

Kuuloliiton johtosääntö >

Valtuusto ja hallitus

Kuuloliiton toiminta on kolmitasoista. Paikallisesti toimivat kuuloyhdistykset, alueellisesti rekisteröimättömät kuulopiirit ja valtakunnallisesti Kuuloliitto. Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset: Yhdistykset

Päätösvaltaa liitossa käyttää liittokokous joka kolmas vuosi, ja valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimeenpanovalta on hallituksella.  Liiton hallintoa johtaa toiminnanjohtaja.
Liittohallituksen yhteystiedot  

Aluetiimit ja kuulopiirit

Aluetoiminnassa keskeistä on yhdistysten ja vapaaehtoisten tukeminen ja valmentaminen sekä kuulotietoisuuden ja esteettömyyden lisääminen.

Aluetiimit, Etelä-Itä -tiimi, Lounais- Länsi- Keski-tiimi ja Pohjois-tiimi, ovat osa liiton toimihenkilöorganisaatiota. Niiden tehtävänä on yhdessä vapaaehtoisten kanssa suunnitella ja toteuttaa sekä tukea kuulopiirien ja yhdistysten toimintaa. Aluetiimeissä toimii 3−4 työntekijää. Vapaaehtoisten näkemykset alueellisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tuovat kuulopiirien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä piirien eri työryhmät.

Kuulopiirit

Yhdistykset muodostavat kahdeksan kuulopiiriä, joissa yhdistysten yhteistyöeliminä toimivat yhdistysten edustajista muodostuvat neuvottelukunnat. Neuvottelukunnat voivat asettaa alue- ja piirikohtaisia työryhmiä, kuten suunnittelutyöryhmän, kuulolähipalvelutyöryhmän, vaikuttamistyöryhmän ja virkistystyöryhmän. Neuvottelukuntien toimikausi on kolme vuotta ja ne kokoontuvat 1−2 kertaa vuodessa.

Vuosina 2015−2017 aluetoiminnan keskeisinä tavoitteina ovat ikääntyneiden oikeus hyvään kuulemiseen, vapaaehtoisten hyvät toimintaedellytykset ja kuulovammaisten esteettömyyskysymykset. Kuulopiirien toimintasuunnitelmat laaditaan Kuuloliiton strategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien pohjalta ottaen huomioon kunkin kuulopiirin erityispiirteet ja -tarpeet.

Kuulopiirien alueilla toimivia yhdistyksiä ja vapaaehtoisia tuetaan mm. järjestämällä koulutusta ja toiminnanohjausta sekä kuulopäiviä ja -infoja yhdessä kuuloyhdistysten kanssa. Yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi yhdistysten kanssa käydään myös kehittämiskeskusteluja, jotka pohjautuvat Kuuloliitossa vuonna 2012 tehdyn vapaaehtoistoiminnan tutkimukseen Kuuloliiton vapaaehtoistoiminta – Merkitykset ja muodot muuttuvassa toimintaympäristössä (Lavikainen 2012).

Lisätietoja alue- ja piiritoiminnasta aluetoiminnan päälliköltä ja aluetyöntekijöiltä.

Piirien puheenjohtajien yhteystiedot