Ohjelmat

Kuuloliiton hankkeissa ja projekteissa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja.

Meneillään olevat projektit ja hankkeet

Digitaidot-projekti (2019–2021) on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmevuotinen projekti, jonka päämääränä on vahvistaa ikäkuuloisten digitaitoja ja edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta. Tavoitteena on, että ikäkuuloiset oppivat hyödyntämään tarvitsemiaan sähköisiä palveluita ja että heidän itsenäisyys digitaalisten palvelujen käyttäjinä lisääntyy. Jotta tämä voi toteutua, palveluiden ja tuen tulee olla kaikille saavutettavaa.

Digitaidot-projektissa:

 • Kehitämme digitaalisen vertaisopastuksen mallia projektin pilottipaikkakunnilla pääkaupunkiseudulla, Joensuussa ja Rovaniemellä.
 • Koulutamme ja ohjaamme vertaistuen parissa toimivia vapaaehtoisia.
 • Tuotamme tietoa digipalvelujen käyttämisestä ja opastamisesta iäkkäille, heidän omaisilleen ja vertaistukijoille.
 • Lisäämme tietoa ikäkuuloisista digitaalisten palvelujen käyttäjinä sekä heidän tarpeistaan saavuttavuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Enter ry:n, Joen severin, Kuurojen liitto ry:n, Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, sekä Kuuloliiton Itä-Suomen, Lapin ja Uudenmaan jäsenyhdistysten kanssa.

Digipalvelujen saavutettavuus on ihmisoikeus.”

Projektin työntekijä:
Hanna Rantala, Projektikoordinaattori, YTM
hanna.rantala@kuuloliitto.fi | 044 752 5575

Satakieli-ohjelma keskittyy sisäkorvaistutteen saaneiden ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämiseen. Tutustu ohjelman toimintaan sen omilla sivuilla >

Harvinaiset toiminta:

Harvinaisiksi sairaus- ja vammaryhmät ovat EU:ssa käytössä olevan määritelmän mukaan ryhmät, joihin kuuluu enintään viisi henkilöä 10 000:ta asukasta kohden. Suomessa alle 2 700 henkilön ryhmä katsotaan siis harvinaisryhmäksi.  Useimmat sairaudet ja vammat ovat kuitenkin tätä harvinaisempia, osa on ns. ultraharvinaisia, jolloin Suomessa löytyy vain muutama saman diagnoosin omaava. Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat usein monisyisiä ja ilmenemismuodoiltaan hyvin erilaisia ja yksilöllisiä. Sairauksia ilmenee kaikissa ikäryhmissä. Ne voivat olla perinnöllisiä, erilaisia oireyhtymiä, eteneviä, pysyvän invaliditeetin aiheuttavia, toisinaan myös vakavia. Vaikka yksittäinen diagnoosi on harvinainen, erilaisia harvinaisia sairauksia ja vammoja arvioidaan maailmassa olevan noin 8 000 ja niitä esiintyvän 6 -8 prosentilla väestöstä, Suomessa noin 300 000 henkilöllä.

Harvinaisuus tuo mukanaan haasteita sairauksien ja vammojen tunnistamisessa, hoidossa, kuntoutuksessa, palveluissa ja päivittäisessä elämässä. Mitä harvinaisemmasta sairaudesta tai pienemmästä sairaus- tai vammaryhmästä on kyse, sitä vaikeampaa on asiantuntijoiden ja vertaistuen löytäminen.

Harvinaisia kuulovamma- ja sairausryhmiä ovat mm.

 • Charge-assosiaatio,
 • mitokondriotaudit
 • neurofibromatoosi II
 • Usher-oireyhtymä
 • Treacher Collins –oireyhtymä, Goldenhaar -oireyhtymä
 • Nager, microtiat
 • muut harvinaiset vammaryhmät, joihin liittyy kuulovamma.

Kuuloliiton Harvinaiset –toiminta:

 • järjestää vertaistapaamisia ja vertaistukea
 • antaa ohjausta ja neuvontaa
 • julkaisee omaa HAIKU-uutiskirjettä ja ylläpitää omia Facebook -sivuja
 • kerää ja tuottaa tietoa
 • osallistuu verkostoyhteistyöhön
 • tekee harvinaisiin kuulovammaryhmiin liittyvää vaikuttamistyötä

Kuuloliiton Harvinaiset -toiminta on mukana järjestöjen ja säätiöiden valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa Harvinaiset –verkostossa http://harvinaiset.fi/.

CI-tukiverkosto-projekti (2016–2018) on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama kolmevuotinen projekti, jonka päämääränä on tukea ja lisätä aikuisten sisäkorvaistutetta käyttävien toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää koko maan kattava tukiverkosto sisäkorvaistutetta käyttäville tai leikkausta harkitseville aikuisille sekä lisätä tietoisuutta sisäkorvaistutteesta ja sen hyödyistä.

CI-tukiverkostoprojektissa:

 • Koulutamme ja ohjaamme vertaistuen parissa toimivia vapaaehtoisia. Vuosina 2016–2017 järjestetyn koulutuksen jälkeen Kuuloliitolla on eri puolilla Suomea yhteensä 28 CI-tukihenkilöä. Lue lisää sisäkorvaistutetta käyttävien vertaistuesta Kuuloliiton vertaistoimintaa käsittelevältä sivulta >  kohdasta ”sisäkorvaistutetta käyttävät”.
 • Selvitämme sisäkorvaistutetta harkitsevien ja käyttävien sekä heidän läheistensä tiedon ja tuen tarvetta sisäkorvaistutekokemuksia keräävällä tutkimuksella. Lue lisää projektissa tehtävästä tutkimuksesta Kuuloliiton tutkimustoimintaa käsittelevältä sivulta >
 • Tuotamme ja päivitämme sisäkorvaistutteeseen liittyvää infomateriaaleja sekä nostamme esiin istutetta käyttävien kokemuksia. Lue isätietoa sisäkorvaistutteesta > .  Kannattaa kurkistaa aihetta käsittelevät tekstit myös Kuuloliiton blogista >.
 • Lisäämme sisäkorvaistutetietoisuutta sekä tuemme oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista vuonna 2018 järjestettävällä Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertueella. Lisätietoa Kun Kuulokoje ei enää riitä -infokiertueesta löydät infokiertueen sivulta >.

Projektin työntekijät:
Ilona Maula-Tervo, Projektikoordinaattori, VTM
ilona.maula-tervo@kuuloliitto.fi | 040 001 6308

Anna-Maija Tolonen, Projektisuunnittelija
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi | 044 752 5574

Päättyneet projektit ja hankkeet

Kuulolla työssä -kampanja suunnattiin työikäisille huonokuuloisille, työterveyshuolloille ja työnantajille.  Kampanja päättyi 30.6.2018, mutta Kuulolla työssä -sivusto säilyy ja sitä päivitetään.  Siirry Kuulolla työssä -sivustolle >

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektin päätavoitteena oli kehittää vapaaehtoisten tarjoamaa kuulonhuollon neuvonta- ja ohjauspapalvelua sekä ikääntyneille soveltuvia vertaistuen muotoja tiiviissä yhteistyössä yhteistyötahojen kesken. Tavoitteena oli myös vahvistaa ikääntyneiden myönteistä suhtautumista kuulokojeita kohtaan. Projekti alkoi 2014 ja sai jatkorahoituksen vuosille 2015–2017.

 • Ikäkuuloprojektissa kehitettiin ja päivitettiin ikäkuuloon liittyvää aineistoa ja vapaaehtoisten koulutusta vastamaan olemassa olevia tarpeita. Pilottipaikoissa vahvistettiin julkisen terveydenhuollon ja kuuloyhdistyksien yhteistyötä.
 • Hankkeessa oli mukana 8 pilottikuuloyhdistystä: Vaasasta, Oulusta, Lieksasta, Raumalta, Torniosta, Imatralta, Tampereelta ja Helsingistä. Heidän kanssaan toteutettiin erilaisia toimintoja paikkakuntien omat tarpeet ja resurssit huomioiden.
 • Projektin yhteistyökumppanina toimi Eläkeliitto. Tavoitteena oli, että pilottipaikkakunnilla Eläkeliiton yhdistykset ja kuuloyhdistykset verkostoituvat ja paikallistason yhteistyö lisääntyy.
 • Pilottipaikkakuntien terveydenhuollon ammattilaisille tehtiin keväällä 2014 kyselytutkimus, jolla selvitettiin julkisen terveydenhuollon näkemyksiä vertaistuesta ja kuuloyhdistysten kuulolähipalvelusta. Raportti on luettavissa pdf-versiona: Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
 • Ikäkuulo-projektin kuulumisista tiedotettiin säännöllisin väliajoin Yhdistysnetissä.
 • Projektikoordinaattorina toimi Tuija Tuormaa.