Uutiset

Sisäkorvaistutekuntoutuksessa varmistettava lapsen etu ja panostettava puheprosessoreihin

Ci-päivä 25.2.

Kansainvälisenä sisäkorvaistutepäivänä 25.2. LapCI ry ja Kuuloliitto ry korostavat sisäkorvaistutekuntoutukseen panostamisen tärkeyttä sekä yhdenvertaista mahdollisuutta saada vesisuojia maksutta. Sisäkorvaistutekuntoutuksen käytäntöjä tulee yhtenäistää eri puolella maata ja Suomen tulee muuttaa istutteiden puheprosessorien päivitysväli kansainvälisiä käytäntöjä vastaavaksi.

Käytännöt istutteiden vesisuojien luovuttamisen suhteen sekä prosessorien päivittämisen suhteen ovat vaihdelleet merkittävästi. LapCI ry teki yhdessä Helinä Lohilahden kanssa kantelun vesisuojien luovuttamisen epäyhdenvertaisista käytännöistä ja päätös asiassa tuli vuoden 2021 lopussa (15.11.2021). Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan on perusteltua muuttaa valtakunnallista apuvälineohjeistusta niin, että sisäkorvaistutetta käyttävälle lapselle luovutetaan puheprosessorin vesisuojat silloin, kun lapsi tarvitsee suojia koulun uimaopetukseen tai harrastus- tai muuhun vastaavaan toimintaan. Näin voidaan varmistaa vammaisyleissopimuksessa ja lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattu oikeus virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuuluviin uima- ja vesipelastustaitoihin yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

LapCI ry ja Kuuloliitto ry ovat huolissaan siitä, että vaikka päätös vesisuojien luovuttamisesta on tehty jo marraskuussa, kaikki lapset ja nuoret eivät näitä suojia edelleenkään maksutta saa. Järjestöt peräänkuuluttavat, että sairaaloiden tulisi ryhtyä toimeenpanemaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selkeää päätöstä heti. Kuulovammaisten lasten ei pidä joutua odottamaan vesisuojia enää. Uimahallit ovat koronarajoitusten jälkeen auenneet ja paras uintiaika luonnossa on tulossa. Sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi tarvitsee suojat heti, jotta hän voi yhdenvertaisesti muiden kanssa oppia kansalaistaidon, uimataidon.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opasta päivitetään ja uusi versio oppaasta tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 alussa on perustettu työryhmä tarkistamaan oppaassa olevien kuulemisen apuvälineiden päivitystarve. Työryhmä tulee huomioimaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen marraskuisen ratkaisun. Päivitystä tekevään työryhmään tarvitaan LapCI ry:n ja Kuuloliiton näkemyksen mukaan myös vammaisia edustava järjestö YK:n vammaissopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Järjestöjen mielestä oppaan päivityksessä tulee muuttaa myös istutteiden puheprosessorien uusimisen perusteet. Suomessa prosessorit uusitaan pääasiassa niiden mennessä rikki, kun taas monessa muussa maassa uusimisväli on kolmesta viiteen vuotta. Puheprosessorien tiheämpi uusimisväli kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti mahdollistaa istutteenkäyttäjille teknologisen kehityksen hyödyt, kuten pienempikokoiset prosessorit. Uudet prosessorit ovat yhteensopivia muiden laitteiden kanssa. Niissä on suoratoistomahdollisuus, jonka avulla esimerkiksi puhelimen ääni kulkeutuu suoraan istutteen prosessoriin. Päivitetyillä prosessoreilla istutteenkäyttäjä voi saavuttaa entistä paremman puheenerottelukyvyn. Uudemmat puheprosessorit mukautuvat myös automaattisesti ympäröivään ääniympäristöön. Säännöllisesti päivitetyillä puheprosessoreilla käyttäjien kokema arjen rasitus vähenee.

Suomessa tulee tunnistaa, että sisäkorvaistutekuntoutus on elämänmittaista kuntoutusta ja käyttäjien määrän kasvaessa istutekuntoutukseen tulee resursoida riittävästi, jotta käyttäjät pääsevät osaksi myös teknologisen kehityksen mahdollistamista hyödyistä sekä saavuttavat paremman elämänlaadun ja pystyvät olemaan osallisena elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Lisätiedot:

Janet Grundström
Toiminnanjohtaja
LapCI ry
janet.grundstrom@lapci.fi
Anniina Lavikainen
Kehittämispäällikkö
Kuuloliitto ry
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi

Sisäkorvaistute eli sisäkorvaimplantti on leikkauksessa asetettava kuulon apuväline henkilöille, joille vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen.   Istutejärjestelmä koostuu leikkauksessa asetettavista sisäisistä osista sekä ulkoisesta osasta, puheprosessorista.  Sisäkorvaistuteleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain noin 200 kappaletta.