Uutiset

Uutta tietoa ikäkuuloisten ja heidän läheistensä kokemuksista kuulopolusta

Kuuloliiton julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu ”Ikäkuuloisten ja heidän läheistensä kokemukset – kuulopolku ja tuen tarpeet”. Julkaisu on toteutettu osana Kuuloliiton kolmivuotista Ikäkuulo-projektia (2015-2017), jonka tavoitteena oli kehittää ikäkuuloisille soveltuvia vertaistuen muotoja sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja. Julkaisuun on haastateltu yhteensä 24 ikäkuuloista henkilöä ja heidän läheistään. Lisäksi julkaisun aineistona on paikallisten kuuloyhdistysten kuulolähipalvelun asiakkaille tehty kysely, jolla selvitettiin kuulolähipalvelussa käyvien asiakkaiden näkemyksiä palvelusta ja sen merkityksestä.

Tutkimuksessa korostuu, että ikäkuulon ja sen arkeen tuomien vaikutusten tunnistaminen on monesti pitkä prosessi. Ikäkuuloisten läheisillä on iso merkitys kuulemisen ongelmien tunnistamisessa ja avun hakemiseen kannustamisessa. Kuulonkuntoutuksen palvelut eivät kuitenkaan vielä täysin tunnista läheisen merkitystä kuulopolun varrella. Ikäkuulon myötä sekä kuulokojetta käyttävät että käyttämättömät henkilöt tekevät mukautuksia arjessaan, joita on tutkimuksessa kutsuttu aktiivisiksi ja vetäytyviksi keinoiksi. Kuulokojetta käyttävät haastateltavat haluaisivat antaa vertaistukea erityisesti niille huonokuuloisille, jotka eivät vielä käytä kuulokojetta. Toisaalta tutkimuksen perusteella kojetta käyttämätön huonokuuloinen normalisoi huonoa kuuloaan, eikä välttämättä koe tarvetta vertaistuen saamiseen. Tutkimuksessa ilmiötä on kuvattu vertaistuen kohtaanto-ongelmana.

Tutkimuksessa paljastuu, että ikäkuuloiset ja heidän läheisensä saavat jälkiohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käyttöön harvoin. Onnistunut ikäkuuloisille ja heidän läheisille suunnattu tuen muoto on sopeutumisvalmennuskurssit, joilta saa tietoa kuulosta ja kuulemisen apuvälineistä sekä tapaa vertaisia huonokuuloisia ammattilaisen tukemana. Tutkimus herättää pohtimaan ikäkuuloisten kuulonkuntoutuspolkua uudesta näkökulmasta ja vahvistaa ajatusta siitä, että jo perustason sote-palveluissa olisi panostettava kuuloon liittyvän osaamisen vahvistamiseen. Jatkossa ikäkuulo olisi tunnistettava aiempaa paremmin, jos halutaan välttyä hoitamattoman kuulovamman tuomilta lisäkustannuksilta. Ylipäätään huonon kuulon vaikutuksista ikääntyneen muuhun terveyteen olisi puhuttava aiempaa enemmän. Tutkimuksen päättää 10 keskeistä viestiä ikäkuuloisten kuulonkuntoutukseen, jotka kannustavat pohtimaan ikääkuuloisten kuulopolkua ja tuen tarpeita uusista näkökulmista sekä kehittämään heille suunnattuna palveluja osana tulevaa sote-uudistusta.

Lisätietoja: Anniina Lavikainen, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi, p.050 303 4841

Tutustu tarkemmin julkaisuun: Ikäkuuloisten ja heidän läheistensä kokemukset – kuulopolku ja tuen tarpeet