Skip to Content

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Tulkkauspalvelut

Toimintaympäristön esteettömyys ei aina riitä toimivaan kommunikaatioon, vaan kuulemisen tueksi ja vuorovaikutuksen onnistumiseksi tarvitaan tulkkia. Kuuloliitto vaikuttaa kuulovammaisten tulkkauspalvelujen tuottajiin: palvelujen joustavaan ja asiakkaiden tarpeiden mukaiseen toimintaan.

Vastuu tulkkauspalvelun järjestämisestä on Kansaneläkelaitoksella (Kela). Tulkkauspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Kela korvaa tulkkauspalvelun lisäksi tulkkaukseen liittyvät välttämättömät oheiskustannukset, kuten tulkin matkakulut.

Kuulovammaisen henkilön subjektiivinen oikeus tulkkauspalveluun määräytyy perustuslakia täydentävän tulkkauspalvelulain perusteella. Tulkkauspalvelulain mukaista tulkkauspalvelua (jolloin Kansaneläkelaitos maksaa palvelun) sovelletaan vain, jos kukaan muu taho ei ole velvollinen muiden lakien nojalla järjestämään tulkkausta. Käytännössä kuitenkin suurin osa tulkkauksista toteutetaan juuri tulkkauspalvelulain nojalla Kelan maksamana. Kuulovammainen henkilö voi käyttää tulkkia vähintään 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammainen vähintään 360 tuntia. Tulkkauspalvelun maksaja voi olla myös vakuutusyhtiö, jos kuulovamma on tullut esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai työtapaturmassa. Maksaja voi olla myös Valtiokonttori, jos kuulovamma on aiheutunut sodassa tai armeijassa.

Tulkin käyttäjällä oikeus valita menetelmä, jolla hän haluaa itselleen tulkattavan. Tulkkia voi käyttää kaikissa elämän tilanteissa: perhejuhlissa, kokouksissa, koulutustilaisuuksissa, luottamustehtävissä, harrastuksissa ja lyhytaikaisessa opiskelussa. Tulkkia voi käyttää myös päätoimisessa opiskelussa, mutta silloin pitää hakea erillistä opiskelutulkkauspäätöstä Kelalta.

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010)

Opas tulkkauspalvelusta 2018

Tulkkauspalvelupäätöksen hakeminen

Tulkkauspalvelupäätöstä haetaan Kelan lomakkeella TU 1, Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu. Lisäksi hakijan tulee täyttää asiakastietolomake TU 10, Kuulovammainen asiakas (kuulonäkövammaisilla ja puhevammaisilla on omat asiakastietolomakkeet). Lisäksi hakemuksen liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto kuulovammasta ja tulkkauksen tarpeesta.

Opiskelutulkkaus

Jos opiskelija ei selviä opiskelusta pelkkien kuuntelun apuvälineiden avulla, hänellä on mahdollisuus saada opiskelutulkkausta. Perusopetuksessa tarvittavan tulkkauksen maksaa kunta perusopetuslain mukaisesti. Muuhun opiskeluun tulkkauspäätöstä haetaan Kelalta. Opiskelutulkkaukseen voi käyttää kaikkia niitä tulkkausmenetelmiä, joita käytetään asioimistilanteissakin.

Opiskelutulkkauspäätöstä haetaan Kelalta lomakkeella TU 2, Vammaisen henkilön opiskelutulkkaus. Opiskelutulkkausta haetaan, kun on saanut varmistuksen opiskelupaikasta. Hakemukseen liitetään oppilaitokseen hyväksymistodistus.

Tulkkaus ulkomailla

Tulkin saa myös ulkomaanmatkalle, jos matka kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Pidemmille matkoille tulkin voi saada perustellusta syystä. Hakemus tehdään Kelan lomakkeella TU 3, Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu ulkomaanmatkalle ja hakemukseen liitetään selvitys matkaohjelmasta tai muu kuvaus matkasta.

Tulkkausta ulkomaanmatkalle ei tarvitse hakea, jos matkustat päiväksi Suomen naapurimaahan autolla, linja-autolla, junalla tai laivalla. Tällainen matka katsotaan kotomaan matkaksi.

Tulkin tilaaminen

Välityskeskuksen tehtävä on välittää tulkki asiakkaan tilaukseen. Välityskeskuksen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.kela.fi/vatu

Ilmoita tilauksessasi:

  • nimesi, asiakasnumerosi tai syntymäaikasi
  • tulkkauksen päivämäärä sekä tulkkauksen alkamis- ja päättymisaika
  • tulkkauspaikan tarkka osoite ja kunta, jonka alueella tulkkaus tapahtuu
  • paikka, jossa tapaat tulkin
  • mihin tilanteeseen tarvitset tulkkia: onko kyseessä esimerkiksi kokous tai lääkärissä käynti
  • mistä tulkki saa tulkkaustilanteeseen liittyvää materiaalia, jos sitä on saatavilla
  • muut tilaukseen liittyvät lisätiedot kuten tulkkaustilaisuuden kieli
  • millä menetelmällä tarvitset tulkkausta
  • jos tilaat kirjoitustulkin, onko kyseessä yleisötulkkaus vai henkilökohtainen tulkkaus

Kun välityskeskus on vastaanottanut tilauksesi, saat siitä vahvistusviestin. Tilaukseesi varatun tulkin nimi lähetetään sinulle tiedoksi tilausta edeltävänä päivänä klo 16. Jos tilaisuus peruuntuu tai sinulle tulee este, ilmoita asiasta mahdollisimman pian välityskeskukseen.

Kela ei ole järjestänyt päivystävää tulkkauspalvelua. Jos välityskeskuksen palveluaikojen ulkopuolella tapahtuu hätätilanne (asiakkaan tai lähiomaisen henki, terveys, turvallisuus tai omaisuus on uhattuna), voi tulkin tilata suoraan tulkkauspalveluiden tuottajalta/ottamalla yhteyttä tulkkiin.

Kuurojen Liitto ylläpitää listaa tulkkauspalveluiden tuottajista, joiden tulkkeja voi tilata hätätilanteisiin.

Anna palautetta tulkkauspalveluista

image description

Kuulon huononeminen vaikuttaa huomattavan monen ihmisen terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi hoitamaton huonokuuloisuus aiheuttaa esimerkiksi useissa Euroopan valtioissa vuosittain miljardiluokan kustannuksia.
Osa kustannuksista olisi mahdollista välttää, jos kuulon huononeminen havaittaisiin mahdollisimman monen osalta mahdollisimman varhain. Kustannusten kasvamista hillitsee myös kuulon apuvälineiden – kuulokojeet ja sisäkorvaistutteet mukaan lukien – saatavuuden takaaminen.

Lue lisää ›
Back to top