Uutiset

Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät

Kirjoitustulkki työssään. Edessä näkyy kannettava tietokone ja televisio.

Selvitys asioimistulkkauksen, viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen koulutustarpeista ja alan tulevaisuudennäkymistä valmistui.

Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät -julkaisussa käydään läpi viittomakielen tulkkien, ja samalla koko suomalaisen asioimistulkkikoulutuksen, alkuvaiheet sekä esitellään vammaispalvelutulkkaukseen ja puhuttujen kielten asioimistulkkaukseen liittyvää terminologiaa ja lainsäädäntöä. Lisäksi käsitellään alan koulutustarjontaa ja työmarkkinoiden laajuutta suhteessa potentiaalisen työvoiman määrään.

Selvityksessä puntaroidaan tulkkien työllistymiseen vaikuttavia reunaehtoja mm. markkinoiden laajuutta sekä toimialan hankinta- ja rekisteröitymismenettelyjä. Lopuksi luodaan katsaus tulevaisuuteen ja siihen, millaista osaamista teknologinen kehitys alan ammattilaisilta edellyttää.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) laativat selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Selvitys on luettavissa verkossa:
www.humak.fi-tulkkausalan-tulevaisuudennakymat-2020