Lausunnot ja kannanotot

15.12.2017

Lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuuloliitto on huolissaan, että uusin valinnanvapauslakiesitys tulee lisäämään eriarvoisuutta sote-palvelujen asiakkaiden välillä. Esimerkiksi asiakasseteliin liitetyt itse maksettavat lisäpalvelut asettavat kuulovammaiset asiakkaat epäyhdenvertaiseen asemaan asiakassetelin käyttömahdollisuuksissa. Kuuloliitto esittää, että asiakasseteliä ei pidä käyttää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluissa ellei sen arvo kata asiakkaan tarvitsemaa yksilöllistä apuvälinettä. Ylipäätään Kuuloliitto esittää, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden asema jää valinnanvapausesityksessä epäselväksi ja vaatii vielä jatkotyöstöä.

Kuulovamma ja ikäkuulo on tunnistettava jatkossa paremmin myös valinnanvapauden piiriin kuuluvissa sote-keskuksissa. Kuuloliitto suhtautuu myönteisesti lääketieteen erikoisalojen, kuten korvatautien/audiologian, jalkautumiseen sote-keskukseen sellaisissa maakunnissa, joissa se on maakunnan väestön tarpeet huomioiden tarpeellista. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että asiakassetelipykälä (24§) on muotoiltava uudelleen, koska se on tällaisenaan kirjoitettu aivan liian laajaksi ja uhkaa romuttaa suomalaisen terveydenhuollon toimivan pilarin, erikoissairaanhoidon, sekä kasvattaa yhteiskunnan maksamia kuluja.

Kuuloliiton lausunto valinnanvapaudesta

8.12.2017

Lausunto Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta

Kuuloliitto on huolissaan KELA:n järjestämän aikuisille kuulovammaisille suunnatun kuntoutuksen tulevaisuudesta. Kuuloliitto esittää, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksiin on lisättävä kohderyhmäksi myös aikuiset kuulovammaiset kuntoutujat. Lisäksi liitto esittää, että palvelukuvaukseen on lisättävä kuvaus aikuisten kuulovammaisten kuntoutuksen keskeisistä teemoista, kuntoutuksen työryhmästä ja sen avainhenkilöistä sekä palveluntuottajan vaatimuksista. KELAn tulisi jatkossa hankkia kuulovammaisten kuntoutuspalveluja vain suorahankintamenetelmää käyttämällä.

Kuuloliiton lausunto kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta >

8.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 

Kuuloliitto kannattaa hallituksen muutosesitystä ja pyytää joitakin täsmennyksiä sekä musiikkiesitysten ja urheiluohjelmien tekstittämistä.  Kuuloliitto myös korostaa, että tekstitettyjen tv-ohjelmien pitää näkyä sekä antenni. että kaapelijakelussa.

Kuuloliiton lausunto hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaaresta >

3.11.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
Lausunnossaan Kuuloliitto mm. esittää, että kotimaisen elokuvien tuotantotukeen pitäisi sisällyttää myös saavutettavuuspalvelut kuten kuvailutulkkaus ja tekstitys.

Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä elokuvakulttuurin rahoitukseen liittyen > 

Kannanotto Kelan tulkkauspalveluja koskevaan hankintaan
Kansaneläkelaitos sai tällä viikolla päätökseen tulkkauspalvelun hankinnan vuosille 2018–2019. Palvelun tarjoajiksi hyväksyttiin noin 650 tulkkia, joista kirjoitustulkkeja on vain 40. Kuuloliitto on tyrmistynyt hankinnan lopputuloksesta. Kirjoitustulkkien vähentäminen uhkaa tulkinkäyttäjien perusoikeuksia.

Kuuloliiton kannanotto Kelan tulkkauspalveluja koskevaan hankintaan >

21.8.2017
Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemista koskevasta asetusluonnoksesta
Kuuloliitto pitää erittäin myönteisenä, että kaupallisten kanavien uutis- ja ajankohtaistoimintaa halutaan kannustaa. Tuki tultaisiin kohdentamaan yleisen edun kanaville, joiden yhtenä velvoitteena on liittää lähetyksiinsä ääni- ja tekstityspalvelut. Lausunnossaan liitto toivookin, että myönnettävä tuki kannustaisi kaupallisia kanavia tekstittämään uutis- ja ajankohtaisohjelmiaan.

Kuuloliiton lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemista koskevasta asetusluonnoksesta

13.6.2017
Lausunto keskittämisasetuksesta erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevassa asetusluonnoksessa
Kuuloliitto kannattaa ehdotusta siitä, että sellaiset vaativat leikkaukset, hoidot ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 50 kappaletta vuodessa, kootaan vähempään kuin viiteen yliopistolliseen keskussairaalaan. Ehdotukseen liittyen Kuuloliitto esittää, että myös Vestibulaarischwannooman (akustikusneurinooman) leikkaushoito keskitetään yhteen (tai
korkeintaan kahteen) yliopistolliseen keskussairaalaan.

Kuuloliton lausunto keskittämisasetusluonnoksesta

2.6.2017
Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muutosehdotuksesta
Kuuloliiton lausunto tietoyhteiskuntakaaren muutosehdotuksesta

31.5.2017
Lausunto kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuskäytännöstä
Kuuloliitto painottaa ennaltaehkäisyn ja varhaisen kuntoutuksen – sopeutumisvalmennyksen ja yksilöllisten kuntoutusjaksojen – merkitystä syrjäytymistä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Lisäksi Kuuloliitto korostaa, ettei vamman perusteella voi sulkea automaattisesti pois tiettyjä ammatteja nuorelta, jolla on kuulovamma, eikä nuorta pidä ohjata ammattiin, josta hän ei ole kiinnostunut.

Kuuloliiton lausunto kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuskäytännöstä

1.5.2017
Kannanotto tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kirjoitustulkkauksen luovuttamiseen asiakkaalle
Kuuloliiton kannanotto tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin sekä kirjoitustulkkauksen luovuttamiseen asiakkaalle

11.4.2017
Lausunto LVM:n toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021) 
Kuuloliiton lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi (2017–2021)

10.4.2017
Lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisista luovutusperusteista
Kuuloliiton lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallisista luovutusperusteista

28.3.2017
Lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä
Kuuloliiton lausunto Yleisradiolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

27.3.2017
Lausunto asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta laista
Kuuloliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevasta laista

10.3.2017
Ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin
Kuuloliiton ehdotus ajoterveyden arviointiohjeisiin

08.11.2016
Kuuloliiton lausunto SOTE- järjestämislaista
Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille sekä valtion vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoituksesta. SOTE- uudistuksella on kyettävä turvaamaan kuulovammaisten henkilöiden yhdenvertainen hoitoon ja palveluihin pääsy. Kuulonkuntoutukseen tulee panostaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja SOTE-palvelujen rahoituksen määräytymisessä on otettava huomioon myös väestötasolla yleinen, mutta alitunnistettu ja alihoidettu kansantauti, ikäkuulo. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain käsite ”objektiivinen palveluntarve” on ongelmallinen ja palvelutarvetta arvioidessa tulee aina ottaa huomioon myös henkilön kokema subjektiivinen tarve. Lisäksi Kuuloliitto ry esittää, että SOTE- järjestämislakiin kirjataan velvollisuus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut esteettömästi ja saavutettavasti.

Kuuloliitto ry kannattaa esityksessä olevien erilaisten demokraattisten keinojen ottamista kattavasti käyttöön kaikissa maakunnissa. Lisäksi maakunnan asukkaita osallistavat menetelmät on toteutettava esteettömästi ja saavutettavasti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja paikallisyhdistykset tulee nähdä kumppaneina, joiden avulla sote-uudistuksen tavoitteita voidaan saavuttaa. Uudistuksessa on kyettävä myös turvaamaan paikallisyhdistysten hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn toimintaedellytysten jatkuminen.

Kuuloliiton lausunto SOTE-järjestämislaista

30.8.2016
Kuuloliitto otti kantaa hoidon saatavuutta käsittelevän työryhmän muistioon

Kuuloliitto kannattaa hoidon saatavuuden kehittämistä ja hoitoon pääsyn aikarajojen selkeää määrittämistä. Potilaiden oikeusturvan kannalta hoitoon pääsyn aikarajat ovat tärkeitä ja ne ovat lyhentäneet kuulonkuntoutukseen pääsyä. Liitto kannattaa mallihoitosuunnitelmien luomista yleisimmistä terveysongelmista ja hoitosuunnitelmien systemaattista käyttöönottoa. Potilailla tulee olla aktiivinen rooli hoitosuunnitelmansa luomisessa. Lausunnossaan liitto esittää huolen siitä, miten hoidon saatavuuden uudistuksessa turvataan eri-ikäisten potilaiden oikeus saada yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa hoitoa.

Kuuloliiton lausunto hoidon saatavuudesta

11.8.2016
Lausunto esteettömyysasetuksesta

Lausunnossaan Kuuloliitto mm. ehdottaa, että yleisön palvelutilan palvelu- ja neuvontapisteet on varustettava palvelupistesilmukalla tai vastaavalla äänensiirtojärjestelmällä. Asetusluonnoksessa vaatimus huonokuuloisille tarkoitetusta äänensiirtojärjestelmästä kohdistuisi vain niihin kokoontumistiloihin ja yleisön palvelutiloihin, joissa on kiinteä äänentoistojärjestelmä.

Kuuloliiton lausunto esteettömyysasetuksesta

23.5.2016
Lausunto liikennekaari-luonnoksesta

Kuuloliiton mielestä vammaisten asiakkaiden tarpeita ei ole riittävästi otettu huomioon liikennekaari -luonnoksessa. Varsinkin taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset ja velvollisuudet jäävät lakiesityksessä vähäisiksi. Liitto esittää, että liikennekaareen lisätään nykyisenkaltaiset taksinkuljettajia välittömästi koskevat säännökset vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimisesta.

Kuuloliiton lausunto luonnoksesta liikennekaareksi

17.5.2016
Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttaminen

Kuuloliitto kannattaa julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamista. On tärkeää, että yhteispalvelulla osaltaan turvataan viranomaisasiointi myös niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia tai haluja hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palvelujen kautta. Yhteispalvelupisteiden olemassaololla ei saa kuitenkaan perustella toimivaltaisten viranomaisten omien toimipisteiden kohtuutonta alasajoa. Erityisesti korostamme kuulovammaisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamiseen liittyvän tietämyksen ja koulutuksen tärkeyttä asiakaspalvelutyössä sekä tilojen esteettömyyttä. Esitämme, että huomiota kiinnitettäisiin myös julkisten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviin sekä viittomakielen asemaan.

Kuuloliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

12.4.2016
Rahapelitoimintojen yhdistäminen

Kuuloliitto kannattaa rahapelitoiminnan siirtämistä yhden yhtiön alle, yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämistä ja vahvistamista sekä tuottojen käyttämistä edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että tuottojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako turvataan myös jatkossa.

Kuuloliiton lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta

31.3.2016
Ministeriö ehdottaa siirtovelvoitteen poistamista – miten käy tekstitysvelvoitteen?

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että yleisen edun kanavia koskevaa siirtovelvoitetta ei enää jatkettaisi määräajan päättyessä vuoden 2016 lopussa. Ehdotuksella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia kotimaisten televisio-ohjelmien tekstitysten jatkumiseen kaupallisilla kanavilla. Tästä syystä ministeriö ehdottaakin, että kuulovammaisten henkilöiden oikeus vastaanottaa kotimaisia ohjelmia turvattaisiin jatkossa muulla tavoin kuin siirtovelvoitteella. Kuuloliitto kannattaa lausunnossaan ministeriön ehdotusta, mikäli Suomessa ei enää ensi vuonna tulisi olemaan varteenotettavia kaupallisia yleisen edun kanavia, joilla jo nykyisen lainsäädännön mukaan on tekstitysvelvoitteita. Yleisen edun kanavien ohjelmistotoimilupa haku päättyy 18.4.2016.

Kuuloliiton lausunto televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arvomuistiosta

22.3.2016
Ylen julkisen palvelun tehtävä

Toimme muun ohella lausunnossamme esille, että jatkossakin Ylen julkisen palvelun tehtävässä tulisi korostua tarjonnan monipuolisuus, kattavuus, jokaiselle tarkoitetut palvelut, mukaan lukien vähemmistö- ja erityisryhmien ohjelmatarjonta, sekä palveluihin tarjottavat oheis- ja lisäpalvelut, kuten kotimaisten ohjelmien televisiotekstitys.

Kuuloliiton lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tehtävänantoon liittyen

16.3.2016
Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus

Kuuloliitto puolsi lausunnossaan valtiovarainministeriön perusmuistiossa esitettyä Suomen kantaa koskien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä.

Kuuloliiton lausunto valtiovarainministeriön perusmuistiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä koskien