Lausunnot ja kannanotot

08.11.2016
Kuuloliiton lausunto SOTE- järjestämislaista
Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille sekä valtion vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoituksesta. SOTE- uudistuksella on kyettävä turvaamaan kuulovammaisten henkilöiden yhdenvertainen hoitoon ja palveluihin pääsy. Kuulonkuntoutukseen tulee panostaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja SOTE-palvelujen rahoituksen määräytymisessä on otettava huomioon myös väestötasolla yleinen, mutta alitunnistettu ja alihoidettu kansantauti, ikäkuulo. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain käsite ”objektiivinen palveluntarve” on ongelmallinen ja palvelutarvetta arvioidessa tulee aina ottaa huomioon myös henkilön kokema subjektiivinen tarve. Lisäksi Kuuloliitto ry esittää, että SOTE- järjestämislakiin kirjataan velvollisuus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut esteettömästi ja saavutettavasti.

Kuuloliitto ry kannattaa esityksessä olevien erilaisten demokraattisten keinojen ottamista kattavasti käyttöön kaikissa maakunnissa. Lisäksi maakunnan asukkaita osallistavat menetelmät on toteutettava esteettömästi ja saavutettavasti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja paikallisyhdistykset tulee nähdä kumppaneina, joiden avulla sote-uudistuksen tavoitteita voidaan saavuttaa. Uudistuksessa on kyettävä myös turvaamaan paikallisyhdistysten hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn toimintaedellytysten jatkuminen.

Kuuloliiton lausunto SOTE-järjestämislaista

30.8.2016
Kuuloliitto otti kantaa hoidon saatavuutta käsittelevän työryhmän muistioon

Kuuloliitto kannattaa hoidon saatavuuden kehittämistä ja hoitoon pääsyn aikarajojen selkeää määrittämistä. Potilaiden oikeusturvan kannalta hoitoon pääsyn aikarajat ovat tärkeitä ja ne ovat lyhentäneet kuulonkuntoutukseen pääsyä. Liitto kannattaa mallihoitosuunnitelmien luomista yleisimmistä terveysongelmista ja hoitosuunnitelmien systemaattista käyttöönottoa. Potilailla tulee olla aktiivinen rooli hoitosuunnitelmansa luomisessa. Lausunnossaan liitto esittää huolen siitä, miten hoidon saatavuuden uudistuksessa turvataan eri-ikäisten potilaiden oikeus saada yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa hoitoa.

Kuuloliiton lausunto hoidon saatavuudesta

11.8.2016
Lausunto esteettömyysasetuksesta

Lausunnossaan Kuuloliitto mm. ehdottaa, että yleisön palvelutilan palvelu- ja neuvontapisteet on varustettava palvelupistesilmukalla tai vastaavalla äänensiirtojärjestelmällä. Asetusluonnoksessa vaatimus huonokuuloisille tarkoitetusta äänensiirtojärjestelmästä kohdistuisi vain niihin kokoontumistiloihin ja yleisön palvelutiloihin, joissa on kiinteä äänentoistojärjestelmä.

Kuuloliiton lausunto esteettömyysasetuksesta

23.5.2016
Lausunto liikennekaari-luonnoksesta

Kuuloliiton mielestä vammaisten asiakkaiden tarpeita ei ole riittävästi otettu huomioon liikennekaari -luonnoksessa. Varsinkin taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset ja velvollisuudet jäävät lakiesityksessä vähäisiksi. Liitto esittää, että liikennekaareen lisätään nykyisenkaltaiset taksinkuljettajia välittömästi koskevat säännökset vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimisesta.

Kuuloliiton lausunto luonnoksesta liikennekaareksi

17.5.2016
Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttaminen

Kuuloliitto kannattaa julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamista. On tärkeää, että yhteispalvelulla osaltaan turvataan viranomaisasiointi myös niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia tai haluja hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palvelujen kautta. Yhteispalvelupisteiden olemassaololla ei saa kuitenkaan perustella toimivaltaisten viranomaisten omien toimipisteiden kohtuutonta alasajoa. Erityisesti korostamme kuulovammaisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamiseen liittyvän tietämyksen ja koulutuksen tärkeyttä asiakaspalvelutyössä sekä tilojen esteettömyyttä. Esitämme, että huomiota kiinnitettäisiin myös julkisten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviin sekä viittomakielen asemaan.

Kuuloliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

12.4.2016
Rahapelitoimintojen yhdistäminen

Kuuloliitto kannattaa rahapelitoiminnan siirtämistä yhden yhtiön alle, yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämistä ja vahvistamista sekä tuottojen käyttämistä edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että tuottojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako turvataan myös jatkossa.

Kuuloliiton lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta

31.3.2016
Ministeriö ehdottaa siirtovelvoitteen poistamista – miten käy tekstitysvelvoitteen?

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että yleisen edun kanavia koskevaa siirtovelvoitetta ei enää jatkettaisi määräajan päättyessä vuoden 2016 lopussa. Ehdotuksella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia kotimaisten televisio-ohjelmien tekstitysten jatkumiseen kaupallisilla kanavilla. Tästä syystä ministeriö ehdottaakin, että kuulovammaisten henkilöiden oikeus vastaanottaa kotimaisia ohjelmia turvattaisiin jatkossa muulla tavoin kuin siirtovelvoitteella. Kuuloliitto kannattaa lausunnossaan ministeriön ehdotusta, mikäli Suomessa ei enää ensi vuonna tulisi olemaan varteenotettavia kaupallisia yleisen edun kanavia, joilla jo nykyisen lainsäädännön mukaan on tekstitysvelvoitteita. Yleisen edun kanavien ohjelmistotoimilupa haku päättyy 18.4.2016.

Kuuloliiton lausunto televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arvomuistiosta

22.3.2016
Ylen julkisen palvelun tehtävä

Toimme muun ohella lausunnossamme esille, että jatkossakin Ylen julkisen palvelun tehtävässä tulisi korostua tarjonnan monipuolisuus, kattavuus, jokaiselle tarkoitetut palvelut, mukaan lukien vähemmistö- ja erityisryhmien ohjelmatarjonta, sekä palveluihin tarjottavat oheis- ja lisäpalvelut, kuten kotimaisten ohjelmien televisiotekstitys.

Kuuloliiton lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tehtävänantoon liittyen

16.3.2016
Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus

Kuuloliitto puolsi lausunnossaan valtiovarainministeriön perusmuistiossa esitettyä Suomen kantaa koskien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä.

Kuuloliiton lausunto valtiovarainministeriön perusmuistiosta Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä koskien