Strategialuonnos 2021-2025

Kuuloliiton strategialuonnos on nyt julkaistu. Kuuloliitto käynnisti strategiatyön uutta strategiaa varten kesäkuussa 2019. Strategiatyötä varten perustettiin strategiatyöryhmä, joka koostuu liiton luottamushenkilöistä, johtoryhmän jäsenistä sekä henkilöstön edustajista. Strategiatyöryhmä on osallistanut eri tahoja, kuten henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, strategian luomisen eri vaiheisiin.

Kuuloliiton strategia vuosille 2021–2025 pohjautuu liiton toimintaympäristön analyysiin, jossa on käsitelty keskeisimpiä suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja kehitystrendejä sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Luottamusjohdon näkemyksiä on käsitelty syksyllä 2019 mm. piirien, toimialayhdistysten ja toimikuntien puheenjohtajien yhteisissä keskustelutilaisuuksissa sekä liittovaltuuston yhteydessä. Henkilöstö on työstänyt ympäristöanalyysiä useissa eri työpajoissa. Ympäristöanalyysin perusteella on tehty ne strategiset valinnat, joihin Kuuloliiton toiminnassa keskitytään seuraavalla strategiakaudella.

Vuosien 2021-2025 strategialuonnoksessa on viisi strategista valintaa:

5.1 Kuulovammaisten osallisuus opiskelussa, työelämässä, julkisissa palveluissa ja vapaa-ajalla toteutuu.

5.2 Kuulovammaiset, Kuuloliitto ja kuuloyhdistykset ovat edelläkävijöitä yhteiskunnan digitalisaation hyödyntämisessä.

5.3 Kuuloliiton ja kuuloyhdistysten toiminta on ajanmukaista ja avointa kaikille toimijoille.

5.4 Kuulosta huolehtiminen tuottaa hyvinvointia.

5.5 Kuuloliitto on aktiivisesti mukana kehittämässä kuulonkuntoutuksen palveluja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.

Strategiset valinnat kuvaavat sitä, mihin Kuuloliitto toiminnallaan pyrkii. Ne ovat toiminnan yleisiä, periaatteellisia ja pitkäjänteisiä linjauksia, jotka toteuttavat Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten päämäärää, esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa. Strategia on Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteinen strategia, joka ohjaa kaikkea toimintaa valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kuuloliiton strategialuonnosta on nyt mahdollista kommentoida. Esittelemme luonnosta myös elokuussa järjestettävässä webinaarissa. Keräämme näkemyksiä luonnoksesta ensisijaisesti Webropol-kyselyn kautta. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 21.8.2020.

Linkki webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com

Voit antaa näkemyksiäsi strategialuonnoksesta myös lähettämällä ne sähköpostiosoitteeseen info@kuuloliitto.fi

Tutustu luonnokseen tarkemmin:
Strategialuonnos 2021-2025

Merenrantaa