Uutiset

Kuulovammaiset ikäihmiset uhkaavat jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle

Kuulokoje kädellä.

Koronaepidemian takia monet ikäihmiset eivät ole pystyneet huollattamaan toimimattomia kuulokojeitaan, mikä on vaikeuttanut päivittäistä asiointia ja tiedonsaantia. Pitkittyessään toimivan apuvälineen puuttuminen voi johtaa eristäytymiseen sosiaalisista suhteista.

Monet vanhusalan toimijat ja tutkijat ovat nostaneet esiin huolensa karanteenin kaltaisissa olosuhteissa elävistä yli 70-vuotiaista. Ikäihmisten suojelu koronaepidemiassa on tärkeää, mutta samalla on pohdittava eristyksen mukanaan tuomia ongelmia ja haittoja. Kuuloliitto yhtyy vanhusalan toimijoiden näkemyksiin ja on huolissaan kuulovammaisten ikäihmisten hyvinvoinnista koronaepidemian aikana.

Yli 70-vuotiaita on Suomessa 880 000 henkilöä. Ikäihmisillä kuuloalenema on yleinen: 65-vuotiaista kolmanneksella ja 75-vuotiasta jo kahdella kolmasosalla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden käyttäjiä on Suomessa yli 100 000. Suuri osa kuulokojeiden käyttäjistä on ikäihmisiä.

Harvalla ikäihmisellä on älypuhelin ja puhelinasiointi ei onnistu, jos kuulokoje on epäkunnossa. Televisiosta ja radiosta tulevasta puheesta on haastavaa tai jopa mahdotonta saada selvää. Asioiden hoitaminen, ystävien virtuaaliset tapaamiset ja yhteydenotot palveluntarjoajiin tai viranomaisiin eivät onnistu, jos kuulokoje ei toimi tai sähköisen asioinnin osaaminen on heikkoa. Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen väheneminen voivat vaikuttaa myös monen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Moni kuulovammainen ikäihminen on riskissä jäädä täysin yhteiskunnan ulkopuolelle, niin tiedonsaannin, palvelujen saannin kuin sosiaalisen suhteiden osalta.

Kun kuulokoje ei toimi eikä apua saa

Kuuloliitto on saanut viestejä kuulovammaisten ikäihmisten ahdingosta. Monella heistä on tarve kuulokojeiden korjaukselle ja huollolle, mutta he eivät ole saaneet apua eivätkä ole osanneet ongelmaa itse ratkaista.

Moni kuulokeskus on supistanut toimintaansa huomattavasti aiemmasta ja uudet kuulokojesovitukset ovat ikäihmisten osalta siirretty myöhemmäksi. Kuulokeskuksista on kerrottu, että postin välityksellä myös yli 70-vuotiaiden kojeiden korjaus ja huolto onnistuvat. Kuuloliitto näkee erittäin tärkeänä kuulokojeiden korjauksen ja huollon varmistamisen, sillä kuulokojeilla on suora vaikutus ikäihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Kuuloliitto on koonnut sivuilleen tietoa sairaaloiden kuulonkuntoutuksesta poikkeusaikana.

Kuuloyhdistysten tarjoama, vapaaehtoisten ylläpitämä, kuulolähipalvelu on ollut katkolla maaliskuusta lähtien. Kuulolähipalvelussa ikäihmiset saavat ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käyttöön ja yleisimpiin ongelmiin sekä siellä tehdään pieniä huoltotoimenpiteitä. Kuuloliitto on tuonut verkkosivuilleen ja sosiaalisen median kanaviin neuvontamateriaalia kuulokojeen käyttöön ja huoltoon liittyen.

Toimintakyvyn turvaaminen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

Yli 70-vuotiaiden kohdalla tulee arvioida myös elämänlaatuun, hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyviä näkökulmia rajoitus- ja suojelutoimenpiteiden ohella. Pitkään jatkunut, rajoittuneessa tai puutteellisessa äänimaailmassa eläminen voi heikentää ikäihmisten toimintakykyä ja tehdä kuulokojeeseen totuttelemisen uudelleen erittäin haastavaksi.

Koronaepidemialla on merkittäviä vaikutuksia kiireettömän hoidon, myös kuulonkuntoutuksen, tilanteeseen Suomessa. Palveluihin voi syntyä merkittäviä jonoja ja koronastrategian ohella tulisi miettiä strategiaa myös kiireettömän hoidon kasvaviin tarpeisiin vastaamiseen. Kuulonkuntoutukseen, kuten kuulokojesovituksiin ja sisäkorvaistutehoitoon, on varattava riittävät resurssit ja panostettava riittävän nopeaan jonojen purkamiseen. Näin voidaan turvata kuulovammaisten ikäihmisten toimintakyky sekä hyvinvointi ja säästää hoidon viivästymisestä aiheutuvista haitoista syntyviä kuluja.

Lisätiedot

Sanna Kaijanen, toiminnanjohtaja
Puh. 0405081716, sp. sanna.kaijanen@kuuloliitto.fi

Anniina Lavikainen, kehittämispäällikkö
Puh. 0503034841, sp. anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi