Vammaistuet

Kelan vammaistuet

Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Lapsen vamma tai sairaus itsessään ei vielä oikeuta alle 16-vuotiaan vammaistukeen vaan sen myöntämisessä arvioidaan kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta lapsi tarvitsee. Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuukautta.

Yli 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti. Yli 16-vuotias voi olla oikeutettu vammaistukeen, jos hänellä on lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus, hänen toimintakykynsä on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja hänelle aiheutuu vammasta tai sairaudesta haittaa tai hän tarvitsee niiden takia apua tai ohjausta.

Oikeus yli 16-vuotiaan vammaistukeen arvioidaan kahdella perusteella: 1) onko vammasta tai sairaudesta haittaa tai 2) tarvitseeko henkilö niiden takia apua ja ohjausta. Vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta arvioidaan Kelassa tapaturma- ja ammattitautilain mukaisen haittaluokituksen perusteella. Vammaistukea voi saada haitan perusteella tapauksissa, joissa vamman aiheuttama haitta arvioidaan tarpeeksi suureksi.

Vammaistuen myöntämistä avun tai ohjauksen tarpeen perusteella arvioidaan Kelassa hakemuksen perusteella. Vammaistukea voi saada avun tarpeen perusteella esimerkiksi, jos tarvitsee apua henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa.

Eläkkeensaajan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotukeen voi olla oikeus, jos henkilö on kokopäiväisesti eläkkeellä, hänellä on lääkärin toteama vamma tai sairaus, hänen toimintakykynsä on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja hän tarvitsee vamman tai sairauden takia apua tai ohjausta. Eläkkeensaajan hoitotukeen ovat oikeutettuja henkilöt, jotka saavat vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä. Jos henkilö saa pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta eläkettä saavan hoitotukeen. Hänellä saattaa kuitenkin olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.

Vuosittaiset kuulovamman/korvasairauksien perusteella myönnettävät vammaistuet pääsee tarkistamaan Kelan tilastosivuilta. Korvan ja kartiolisäkkeen sairauksien perusteella alle 16-vuotiaan vammaistukea saa 532 henkilöä, yli 16-vuotiaan vammaistukea saa 1537 henkilöä ja eläkkeensaajan hoitotukea saa 1378 henkilöä.

Vammaistukia ja eläkkeensaajan hoitotukea voidaan maksaa eri suuruisina: perustukena, korotettuna tukena tai ylimpänä tukena. Tarkempaa tietoa tukien tasojen perusteista:  www.kela.fi/vammaistuet

Päivänkakkara vihreällä taustalla.