Kuulovammaisen asiakasmaksut

Mies istuu. Hänellä on kuulokoje.Suomessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden sovitus, säätö ja huolto ovat käyttäjälleen maksuttomia. Kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen yli 18-vuotias käyttäjä joutuu kuitenkin maksamaan itse kuulokojeen ja/tai sisäkorvaistutteen käytössä tarvittavat paristot ja akut sekä muut lisätarvikkeet, kuten suojat. Kuulonkuntoutuksen palveluissa maksuja voidaan periä kunnasta riippuen perusterveydenhuollon sairaanhoitajan ja lääkärin käynneistä sekä erikoissairaanhoidon lääkäri- ja poliklinikkakäynneistä. Sisäkorvaistuteleikkauksessa potilaalta voidaan periä sairaalamaksu (/vrk). Lisätietoa: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Suomessa on olemassa kolme erilaista maksukattoa, jotka säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksuja: asiakasmaksukatto, lääkekulukatto ja matkakulukatto. Asiakasmaksujen maksukatto on 683 euroa vuonna 2020. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 18 vuotta täyttäneiltä.

Asiakasmaksulaki määrittelee, mitkä julkisen terveydenhuollon maksut kuuluvat asiakasmaksukaton piiriin. Ne on lueteltu tarkemmin asiakasmaksulain pykälässä 6 a.

Monella ikääntyneellä sosiaali- ja terveydenhuollon maksut voivat nousta korkeaksi ja asiakasmaksulaki mahdollistaa (pykälä 11) maksukyvyn mukaan määrätyn maksun perimättä jättämisen ja alentamisen tilanteessa, jossa maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Sen lisäksi palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Osa kuulokojeen käyttäjistä hankkii kuulokojeen yksityisesti. Tällaisessa tilanteessa henkilö maksaa yksityisen tuottajan ilmoittaman hinnan palvelusta, kuulokojeista ja lääkärin/hoitajan käynneistä. Hän voi saada tutkimus- ja hoitokäynneistä yksityisen hoidon korvauksia, joiden määrän määrittelee sairausvakuutuslaki (5§ ja 6§).

Yksityisesti ostetusta kuulokojeesta ei kuitenkaan saa yksityisen hoidon korvauksia vaan kuulokojeen hinta ja kuulokojeiden huollot ja korjaukset jäävät kokonaan henkilön itse maksettavaksi.

Jos henkilö tarvitsee kuulon apuvälinettä ammattiperäisen meluvamman takia, on siitä olemassa omat säädöksensä ja ohjeistuksensa. Ammattitautitapauksissa kuulon apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut korvaa vakuutusyhtiö. Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta löytyy vuonna 2019 uusittu ohje: Kuulon apuvälineiden korvaaminen ammattitautitapauksissa.