Uutiset

Kuule ja muista -hanke alkoi: Hyvä kuuleminen ikäihmisten muistin ja aivoterveyden tukena

Auringonkukkia, yhdessä on neitoperhonen.

Kuuloliitossa on alkanut uusi, kolmevuotinen Kuule ja muista (2021-2023) -hanke, jonka tavoitteena on lisätä huonon kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista. Hankkeessa luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistiongelmista huolimatta ja edistetään ikäkuuloisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittama.

Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutusta kuulon ja muistin yhteydestä sekä kuulon apuvälineiden käytön tukemisesta vapaaehtoisille sekä ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kuule ja muista -hankkeessa kehitetään myös kuulo- ja muistiystävällistä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa kuulo- ja muistiyhdistyksille sekä muille ikääntyneiden kanssa toimiville järjestöille.

Hankkeen asiantuntijoina ovat aloittaneet Maarit Honkasola Helsingissä ja Tiina Ahonen Jyväskylässä. Maaritilla on pitkäaikainen kokemus ikäihmisten kanssa työskentelystä. Hän on aiemmin toiminut Invalidiliitossa TuleApu-hankkeen hankevastaavana. Hankkeessa kehitettiin apuvälinekummitoimintaa, jolla tuetaan apuvälineiden käyttöä arjessa. Tiina on toiminut Keski-Suomen alueella ikäihmiselle suunnatussa hankkeessa, jossa hän on tehnyt yhteistyötä Keski-Suomen alueen muistiyhdistyksen ja alueen kuntien sote-ammattilaisten kanssa.

Hankkeen pilottialueina toimivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Ikäinstituutti, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylän yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon Muisti ry, Audionomiyhdistys ry sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Hankkeen asiantuntijoiden tervehdys: Mahtavaa päästä osaksi Kuuloliiton asiantuntevaa ja motivoitunutta yhteisöä!

Hyvästä vanhenemista puhutaan eri medioissa jatkuvasti niin poliittisella tasolla, sote-uudistuksen kynnyksellä kuin iltapäivälehtien lööpeissä. Hyvään vanhenemiseen kuuluu gerontologian (Rowen & Kahn 1987) näkökulmasta sairauksien ja toimintakyvyn heikkenemisen välttäminen, kognitiivisten ja fyysisten toimintojen ylläpitäminen sekä aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan.

Kuulon tai muistin haasteet ikääntyneellä luovat helposti noidankehää, joka vaikuttaa suoraan ikääntyneen elämänlaatuun ja mielen hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille kuulon ja muistin yhteyksien vaikutusta sekä löytää keinoja kuntouttaa sekä kuuloaan että muistiaan haasteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa ja edesauttaa hyvää vanhenemista niin yksilön kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Hankkeen luomilla mahdollisuuksilla ikääntynyt voi ylläpitää ja kuntouttaa niin kuuloaan kuin muistiaan, mikä taas mahdollistaa osallistumisen omassa elämässä ja arjessa kuin koko yhteiskunnassa. Lisäämällä sote-ammattilaisten tietoisuutta kuulon ja muistin yhteyksistä ja kuulon kuntoutuksesta, sekä kuuloystävällisestä kohtaamisesta mahdollistamme, että jokainen sote-palveluluihin ohjautuva ikääntynyt saa tarvitsemaansa ohjausta ja apua kuulon ja muistin haasteisiin.

– Yksi hankkeen parhaista puolista on, että pääsemme tekemään tätä työtä yhdessä kuulo- ja muistiyhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Olemme jo aikaisemmin saaneet kokemusta vertaistuen merkityksestä ja olemme varmoja, että tulevat vuodet vahvistavat käsitystämme sen vaikuttavuudesta.

Puhdetta hankkeessa riittää koko kolmelle vuodelle.
– Kiitos Kuuloliiton taustatuen ja loistavien yhteistyökumppanien, uskomme Kuule ja muista -hankkeen täyttävän meidän kaikkien odotukset. Odotamme innolla pääsyä paikallisiin kuulo- ja muistiyhdistyksiin – haluamme kaiken tuottamamme tiedon ja materiaalin palvelevan ikäihmisiä itseään. Ajattelemme kehittämisen olevan jatkuvaa vuorovaikutusta ja siksi kannustammekin jokaista hankkeesta kiinnostunutta olemaan meihin yhteydessä ja olemaan mukana luomassa uutta!

Tiina Ahonen.

”Kuule ja muista -hankkeessa pääsen hyödyntämään kokemustani niin ikääntyneiden ryhmätoimintojen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kuin syventämään yhteistyötäni alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi keskisuomalaistuneena pohjois-karjalaisena odotan innolla kohtaamisia Pohjois-Savossa. Mie jo vuotan iha mahottomasti että piäsis huastelemmaan!”

Tiina Ahonen 
Asiantuntija
tiina.ahonen@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9539

 

 

Maarit Honkasola.

”On mahtavaa, että pääsen Kuule ja muista -hankkeessa antamaan oman työpanokseni ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistämiseen luomalla keinoja ikääntyneen kuulon tukemiseen ja muistin ylläpitämiseen. ”

Maarit Honkasola
Asiantuntija
maarit.honkasola@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9544