Uutiset

Digipalveluiden saavutettavuutta parannetaan

Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettiin 3.5. eduskunnalle.
Esitys sisältää myös muutoksia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin.
Ehdotuksilla edistetään digitaalisten palvelujen saavutettavuutta ja laatua sekä vahvistetaan
henkilö- ja yhteisöasiakkaiden oikeutta ja mahdollisuutta asioida viranomaispalveluissa sähköisesti.

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan EU:n saavutettavuusdirektiivi,
joka pyrkii varmistamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Lisäksi direktiivillä pyritään edistämään saavutettavuuden sisämarkkinoiden kehittymistä yhdenmukaistamalla eri jäsenmaissa sovellettavat saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuusvaatimusten mukaiset digipalvelut mahdollistavat ja helpottavat erityisesti arviolta 5-10 prosenttia väestöstä pääsemään digitaalisten palveluiden piiriin. Ehdotus auttaa myös erilaisista kielellisistä vaikeuksista kärsiviä, joita on 15-20 prosenttia väestöstä.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimukset, joihin kuuluu muun muassa saavutettavuuden edistäminen tietoverkoissa. Hallituksen esityksellä toimeenpannaan näitä sitoumuksia.
Ehdotuksen vaikutukset yhdenvertaisuuteen tulevat voimistumaan tulevaisuudessa, kun väestön ikääntyminen lisää merkittävästi saavutettavista digipalveluista hyötyvien joukkoa. Saavutettavuusvaatimusten huomioiminen kohentaa myös kaikkien muidenkin käyttökokemusta.

Hallituksen esitys sisältää myös viranomaisten digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevat säännökset. Niillä edistetään julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen tarjoamista asiakkaille yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla.
– Viranomaisille tulee selkeä velvollisuus tarjota kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta siihen, että asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat voi toimittaa sähköisten palveluiden kautta, toteaa ministeri Anu Vehviläinen.

Ehdotettu viranomaisia koskeva velvoite noudattaa hallituksen linjausta sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseksi. Hallituksen linjauksen mukaisesti kansalaisia ei velvoiteta käyttämään sähköisiä palveluita. Viranomaisten tulee toteuttaa niin houkuttelevia digipalveluita,
että kansalaiset haluavat ja kykenevät käyttämään ensisijaisesti niitä perinteisen asioinnin sijaan.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astuu voimaan 1.9.2018.
Laki tulisi sisältämään siirtymäaikoja, joten laissa olevat velvollisuudet eivät tule voimaan kokonaisuudessaan 1.9.2018.