Kuuloliiton lausunnot ja kannanotot

08.11.2016
Kuuloliiton lausunto SOTE- järjestämislaista
Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille sekä valtion vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoituksesta. SOTE- uudistuksella on kyettävä turvaamaan kuulovammaisten henkilöiden yhdenvertainen hoitoon ja palveluihin pääsy. Kuulonkuntoutukseen tulee panostaa riittävän varhaisessa vaiheessa ja SOTE-palvelujen rahoituksen määräytymisessä on otettava huomioon myös väestötasolla yleinen, mutta alitunnistettu ja alihoidettu kansantauti, ikäkuulo. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain käsite ”objektiivinen palveluntarve” on ongelmallinen ja palvelutarvetta arvioidessa tulee aina ottaa huomioon myös henkilön kokema subjektiivinen tarve. Lisäksi Kuuloliitto ry esittää, että SOTE- järjestämislakiin kirjataan velvollisuus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut esteettömästi ja saavutettavasti.

Kuuloliitto ry kannattaa esityksessä olevien erilaisten demokraattisten keinojen ottamista kattavasti käyttöön kaikissa maakunnissa. Lisäksi maakunnan asukkaita osallistavat menetelmät on toteutettava esteettömästi ja saavutettavasti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja paikallisyhdistykset tulee nähdä kumppaneina, joiden avulla sote-uudistuksen tavoitteita voidaan saavuttaa. Uudistuksessa on kyettävä myös turvaamaan paikallisyhdistysten hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn toimintaedellytysten jatkuminen.
Kuuloliiton lausunto SOTE- järjestämislaki
PDF 227 kb, päivitetty 8.11.2016

30.8.2016
Kuuloliitto otti kantaa hoidon saatavuutta käsittelevän työryhmän muistioon
Kuuloliitto kannattaa hoidon saatavuuden kehittämistä ja hoitoon pääsyn aikarajojen selkeää määrittämistä. Potilaiden oikeusturvan kannalta hoitoon pääsyn aikarajat ovat tärkeitä ja ne ovat lyhentäneet kuulonkuntoutukseen pääsyä. Liitto kannattaa mallihoitosuunnitelmien luomista yleisimmistä terveysongelmista ja hoitosuunnitelmien systemaattista käyttöönottoa. Potilailla tulee olla aktiivinen rooli hoitosuunnitelmansa luomisessa. Lausunnossaan liitto esittää huolen siitä, miten hoidon saatavuuden uudistuksessa turvataan eri-ikäisten potilaiden oikeus saada yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa hoitoa.
Kuuloliiton lausunto hoidon saatavuudesta
PDF 180 kb, päivitetty 1.9.2016

11.8.2016
Lausunto esteettömyysasetuksesta
Lausunnossaan Kuuloliitto mm. ehdottaa, että yleisön palvelutilan palvelu- ja neuvontapisteet on varustettava palvelupistesilmukalla tai vastaavalla äänensiirtojärjestelmällä. Asetusluonnoksessa vaatimus huonokuuloisille tarkoitetusta äänensiirtojärjestelmästä kohdistuisi vain niihin kokoontumistiloihin ja yleisön palvelutiloihin, joissa on kiinteä äänentoistojärjestelmä.
Kuuloliiton lausunto esteettömyysasetuksesta
DOC 67 kb, päivitetty 11.8.2016

23.5.2016
Lausunto liikennekaari-luonnoksesta
Kuuloliiton mielestä vammaisten asiakkaiden tarpeita ei ole riittävästi otettu huomioon liikennekaari -luonnoksessa. Varsinkin taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset ja velvollisuudet jäävät lakiesityksessä vähäisiksi. Liitto esittää, että liikennekaareen lisätään nykyisenkaltaiset taksinkuljettajia välittömästi koskevat säännökset vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimisesta.
Kuuloliiton lausunto luonnoksesta liikennekaareksi
DOC 75 kb, päivitetty 31.5.2016

17.5.2016
Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttaminen
Kuuloliitto kannattaa julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamista. On tärkeää, että yhteispalvelulla osaltaan turvataan viranomaisasiointi myös niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia tai haluja hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palvelujen kautta. Yhteispalvelupisteiden olemassaololla ei saa kuitenkaan perustella toimivaltaisten viranomaisten omien toimipisteiden kohtuutonta alasajoa. Erityisesti korostamme kuulovammaisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamiseen liittyvän tietämyksen ja koulutuksen tärkeyttä asiakaspalvelutyössä sekä tilojen esteettömyyttä. Esitämme, että huomiota kiinnitettäisiin myös julkisten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviin sekä viittomakielen asemaan.
Kuuloliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
PDF 86 kb, päivitetty 17.5.2016

12.4.2016
Kuuloliitto kannattaa rahapelitoiminnan siirtämistä yhden yhtiön alle, yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämistä ja vahvistamista sekä tuottojen käyttämistä edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että tuottojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako turvataan myös jatkossa.
Kuuloliiton lausunto rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta
PDF 43 kb, päivitetty 12.4.2016

31.3.2016
Ministeriö ehdottaa siirtovelvoitteen poistamista - miten käy tekstitysvelvoitteen?

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että yleisen edun kanavia koskevaa siirtovelvoitetta ei enää jatkettaisi määräajan päättyessä vuoden 2016 lopussa. Ehdotuksella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia kotimaisten televisio-ohjelmien tekstitysten jatkumiseen kaupallisilla kanavilla. Tästä syystä ministeriö ehdottaakin, että kuulovammaisten henkilöiden oikeus vastaanottaa kotimaisia ohjelmia turvattaisiin jatkossa muulla tavoin kuin siirtovelvoitteella. Kuuloliitto kannattaa lausunnossaan ministeriön ehdotusta, mikäli Suomessa ei enää ensi vuonna tulisi olemaan varteenotettavia kaupallisia yleisen edun kanavia, joilla jo nykyisen lainsäädännön mukaan on tekstitysvelvoitteita. Yleisen edun kanavien ohjelmistotoimilupa haku päättyy 18.4.2016.
Kuuloliiton lausunto televisio-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta
PDF 102 kb, päivitetty 1.4.2016

Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistio Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteesta
PDF 141 kb, päivitetty 1.4.2016

22.3.2016
Toimme muun ohella lausunnossamme esille, että jatkossakin Ylen julkisen palvelun tehtävässä tulisi korostua tarjonnan monipuolisuus, kattavuus, jokaiselle tarkoitetut palvelut, mukaan lukien vähemmistö- ja erityisryhmien ohjelmatarjonta, sekä palveluihin tarjottavat oheis- ja lisäpalvelut, kuten kotimaisten ohjelmien televisiotekstitys.
Kuuloliiton lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tehtävänantoon liittyen
PDF 122 kb, päivitetty 12.4.2016

16.3.2016
Kuuloliitto puolsi lausunnossaan valtiovarainministeriön perusmuistiossa esitettyä Suomen kantaa koskien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuusdirektiiviä.
Asiantuntijalausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien valtiovarainministeriön perusmuistiota (22.2.2016) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen
PDF 168 kb, päivitetty 12.4.2016

30.11.2015
Kuuloliitto toi lausunnossaan esille, että vammaiset nuoret on otettava huomioon nyt esitettyä paremmin nuorisolain jatkotyöstämisessä. Erityisesti on huomioitava YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen 7 artikla koskien vammaisia lapsia.
Kuuloliiton lausunto esityksestä uudeksi nuorisolaiksi
PDF 163 kb, päivitetty 30.11.2015

19.11.2015
Kuulovammaiset mukaan sote-palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
Kannanotossaan Kuuloliitto vaatii, että järjestöt ja asiakkaat on otettava paremmin mukaan sote-palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi liitto korostaa, että vammaisten henkilöiden tarpeet on otettava huomioon suunniteltaessa digitaalisia palveluja. Sähköiset palvelut helpottavat monin tavoin mm. kuulovammaisten asiakkaiden toimimista, mutta niiden rinnalla on aina ylläpidettävä myös kasvokkain saatavia palveluja.
Kuuloliiton kannanotto sote-uudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatioon
PDF 356 kb, päivitetty 30.11.2015

19.11.2015
Ei ikärajaa vammaislainsäädäntöön
Eduskunnan Vammaisasioiden yhteistyöryhmälle osoitetussa kannanotossaan Kuuloliitto korostaa, että uuteen vammaislainsäädäntöön ei pidä asettaa ikärajausta, joka syrjisi ikääntyneitä henkilöitä. Kannanotto liittyy hallitusohjelman hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeisiin 1 ja 2. Ikärajauksen lisääminen vammaislainsäädäntöön olisi selkeästi vastoin näiden kärkihankkeiden tavoitteita.
Kuuloliiton kannanotto uuteen vammaislainsäädäntöön
PDF 59 kb, päivitetty 30.11.2015

10.11.2015
Oikeusministeriö on valmistellut luonnoksen kuulemisohjeeksi säädösvalmistelussa. Kuulemisella tarkoitetaan sidosryhmien – muun muassa järjestöjen ja asiantuntijoiden – sekä kansalaisten tietojen, näkemysten ja kokemusten hankkimista. Kuulemisohjeella pyritään edistämään säädösvalmistelun avoimuutta sekä sidosryhmien ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien toteutumista.

Mielestämme säädösvalmistelun kuulemisohje on pääosin kattavasti kirjoitettu. Tekisimme siihen kuitenkin joitain tarkennuksia kuulemisen suunnitteluun ja ajoitukseen, esteettömyyteen sekä lausuntopalautteen käsittelyyn liittyen.
Lausunto säädosvalmistelun kuulemisohjeesta
PDF 455 kb, päivitetty 27.11.2015

25.9.2015
Lausunnossaan kotimaisia mediamarkkinoita arvioivalle työryhmälle Kuuloliitto korostaa kaupallisten kanavien tv-tekstityksen tärkeyttä ja sitä miten tekstitys voisi hyödyttää kaupallisia kanavia nykyistä enemmän ja minkälaiseen normipohjaan se perustuu.
Lausunto mediamarkkinoiden toimintaedellytyksistä, esteistä, kilpailuasetelmista sekä kuulovammaistekstityksestä
PDF 114 kb, päivitetty 25.9.2015

25.9.2015
Kuuloliitto ei kannatta varhaiskasvatuslakiin esitettyjä muutoksia, joilla heikennettäisiin varhaiskasvatusoikeutta ja väljennettäisiin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta. Lausunnossaan liitto korostaa, että varhaiskasvatus on kuulovammaiselle lapselle erityisen tärkeää.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat päivittäisissä ohjaustilanteissa seurata kuulovammaisen lapsen kielellistä kehitystä ja antaa käytännön tasolla arvokasta mallia toimimiseen ja kommunikoimiseen sekä huolehtia, että lapsi pysyy osallisena ryhmässä. Kuulovammaisen lapsen kontakteista muihin lapsiin, ja erityisesti muihin vertaislapsiin, voidaan huolehtia varhaiskasvatuksessa niin, että kontaktit säilyvät ja kantavat koulunkäyntiin saakka. Tämä on huomionarvoista kuulovammaisten lasten kohdalla, koska heillä on muita lapsia suurempi riski eristäytyä ja syrjäytyä.
Lausunto varhaiskasvatuslain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
PDF 125 kb, päivitetty 25.9.2015

2.7.2015
Kuuloliiton näkemyksen mukaan hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ei ole riittävästi otettu huomioon laatua sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa. Lisäksi lausunnossamme katsoimme, että kilpailutuksissa tulee turvata muualla lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien toteutuminen.
Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä
PDF 132 kb, päivitetty 2.7.2015

17.6.2015
Kuuloliitto pitää hyvänä sitä, että lakiehdotuksessa on korostettu vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden merkitystä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Toimme lausunnossamme esille, että kannattamme vammaislainsäädännön uudistamista, mutta suhtaudumme äärimmäisen kielteisesti esitettyyn soveltamisalarajaukseen, joka jättäisi ikääntyneet, muuten lainkriteerit täyttävät henkilöt, lain ulkopuolelle 1 §:n 2 momentissa esitetyllä tavalla. Esitetynkaltainen soveltamisalarajaus rikkoisi toteutuessaan niin perustuslaissa kuin ihmisoikeussopimuksissakin turvattua yhdenvertaisuuden vaatimusta sekä syrjinnän kieltoa. Lopuksi korostimme, ettei jatkovalmistelussa saa heikentää erityispalveluiden määrää tai sitovuutta.
Lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista
PDF 236 kb, päivitetty 17.6.2015

30.4.2015
Kuuloliitto kannattaa yhteisten luovutusperusteiden luomista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineille. Lausunnossamme katsoimme muun ohella kuitenkin, että sovittujen käytäntöjen tosiasiallista sisältöä tulisi avata tarkemmin luovutusperustedokumentin jatkotyöstämisessä. Lisäksi korostimme, että kuulovammaisen potilaan subjektiiviselle kokemukselle olisi annettava nykyistä enemmän painoarvoa.
Lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista
PDF 180 kb, päivitetty 17.6.2015

8.4.2015
Kuuloliitto pitää hyvänä sitä suuntausta, että yleispalvelussa ollaan kasvattamassa Internetyhteyden vähimmäisnopeutta. Kuuloliitto ehdottaa kuitenkin, että myös valtioneuvoston asetuksessa (Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista (1247/2014)) tarkoitettujen videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen Internetyhteyden vähimmäisnopeuksia tarkistettaisiin ylöspäin.
Lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta
PDF 96 kb, päivitetty 14.4.2015

7.4.2015
Kuuloliitto pitää kannatettavana esitetyn kaltaisen varhaiskasvatuslain säätämistä. Olemme lausunnossamme ottaneet kantaa muun muassa varhaiskasvatusympäristön esteettömyyteen. Lisäksi olemme esittäneet, että kuulovammaisella lapsella tulee olla varhaiskasvatuksessa subjektiivinen oikeus käyttää koulutettua tulkkia.
Kuuloliiton lausunto varhaiskasvatuslaista
DOC 69 kb, päivitetty 7.4.2015

20.1.2015
Lausunto hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
DOC 62 kb, päivitetty 12.2.2015

22.10.2014
Kuuloliitto pitää erillisen viittomakielilain säätämistä kannatettavana, mutta ehdotetussa muodossa laki ei vielä turvaa viittomakieltä käyttävien kielellisiä oikeuksia. Kuuloliiton mielestä on outoa, että kyseisellä esityksellä ei muuteta lainsäädännön nykytilaa, vaan viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista säädettäisiin jatkossakin eri hallinnonalojen lainsäädännössä. Jotta viittomakielilaki toisi lainsäädäntöömme lisäarvoa, olisi lakiin lisättävä konkreettista sisältöä, kuten lain valvonta ja seuranta sekä oikeus omaan kieleen. Kuuloliitto otti kantaa viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintöön, joka sisälsi hallituksen esityksen viittomakielilaiksi.
Kuuloliiton lausunto oikeusministeriölle viittomakielilaista
DOC 56 kb, päivitetty 23.10.2014

15.10.2014
Kuuloliitto pitää hyvänä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on tasata alueellisia sekä väestöryhmien välisiä eroja palvelujen saatavuudessa. Liitto on kuitenkin huolissaan siitä, otetaanko järjestämispäätöksessä tosiasiallisesti huomioon käyttäjien näkemykset ja tarpeet. Tämä on erityisen tärkeää järjestettäessä sellaisia palveluita, joita ei ole tilastoitu tai joille ei ole laadittu kansallisia suosituksia. Varsinkaan kuuloon liittyviä ongelmia ei tunnisteta riittävän hyvin perusterveydenhuollossa ja palvelukäytännöt ovat vaihdelleet sairaanhoitopiireittäin.
Kuuloliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi
DOC 70 kb, päivitetty 15.10.2014

15.8.2014
Kuuloliitto on huolestunut siitä, että rekisteröintivaatimus saattaa joissakin tapauksissa hankaloittaa tai jopa estää hälytysilmoituksen tekemisen. Rekisteröintitapa on siksi suunniteltava käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoksi, nopeaksi ja yksinkertaiseksi.
Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä koskien hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamista
DOC 48 kb, päivitetty 18.8.2014

18.6.2014
Kuuloliiton lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteista
DOC 49 kb, päivitetty 30.6.2014

Kuuloliiton lausunto sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteista
DOC 46 kb, päivitetty 30.6.2014

16.6.2014
Kuuloliiton lausunto sosiaalihuoltolain uudistamisesta
DOC 60 kb, päivitetty 30.6.2014

6.6.2014
Kuuloliiton lausunto viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteista
DOC 49 kb, päivitetty 11.6.2014

Kuuloliiton lausunto nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon perusteista
DOC 45 kb, päivitetty 11.6.2014

Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
DOC 54 kb, päivitetty 11.6.2014

23.4.2014
Kuuloliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
DOC 54 kb, päivitetty 11.6.2014

23.4.2014
Kuuloliiton lausunto nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon perusteista
DOC 45 kb, päivitetty 11.6.2014

23.4.2014
Kuuloliiton lausunto viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteista
DOC 49 kb, päivitetty 11.6.2014

17.4.2014
Kuuloliiton lausunto vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
DOC 47 kb, päivitetty 23.4.2014

10.3.2014
Kuuloliiton lausunto STM Sote järjestämislaki
PDF 110 kb, päivitetty 30.4.2014

27.2.2014
Kuuloliiton lausunto ulkoministeriölle ihmisoikeussopimuksen ratifiointiin liittyen
PDF 144 kb, päivitetty 30.4.2014

31.1.2014
Kuuloliiton lausunto audionomikoulutuksen kehittämisestä
PDF 148 kb, päivitetty 30.4.2014

© Kuuloliitto ry