Kuulokoje

Kuulokoje on huonokuuloiselle tärkeä henkilökohtainen apuväline.
Se auttaa hyödyntämään jäljellä olevaa kuuloa. Kuulokoje ei kuitenkaan tee käyttäjästään normaalikuuloista.

Kuulokoje helpottaa huonokuuloisen arkielämää; väsyttävä pinnistely esimerkiksi työpalavereissa ja keskusteluissa vähenee. Kuulokoje helpottaa huonokuuloisen selviytymistä arkielämän tilanteissa ja omien asioiden hoitamisessa.

Kuulontutkimukset tehdään useimmiten sairaalassa, jossa selvitetään kuulon heikkenemisen syy ja apuvälineiden tarve. Kojeen sovitus tehdään sairaaloiden kuuloasemilla, kuulokeskuksissa tai maksusitoumuksella yksityisellä sektorilla. Tällöin kuulokojeen saa maksutta käyttöönsä.

Kuulokojeen saantiin ja valintaan vaikuttavat:
  • Yksilöllinen tarve
  • Kuulovian laatu ja vaikeusaste
  • Potilaan oma motivaatio
  • Kojeesta saatu hyöty
  • Käyttöedellytykset

Lääketieteellisesti kuulokojeen myöntämisen rajana on 30-40 desibelin kuulonalenema paremmassa korvassa. Henkilöllä on oikeus saada kuulokoje käyttöönsä hoitotakuun asettamassa määräajassa. Hoitotakuun mukaan lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito, on järjestettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kuulokoje
Kuulokoje

© Kuuloliitto ry